Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘orbita’

Podgląd: Whisky z kosmosu

Whisky z kosmosu

Tej in­for­ma­cji nie po­winny czy­tać osoby nie­peł­no­let­niej oraz mi­ło­śnicy tego szla­chet­nego trunku. Na­ukowcy wraz z prze­my­słow­cami po­sta­no­wili eks­pe­ry­men­to­wać z whi­sky za­przę­ga­jąc do tego celu ko­smiczne tech­no­lo­gie. Na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Ko­smicz­nej ISS trwają eks­pe­ry­menty z whi­sky. Na­ukowcy chcą spraw­dzić jak szla­chetny tru­nek doj­rzewa w wa­run­kach nie­waż­ko­ści. Ir­landzką whi­skey i szkocką whi­sky pro­du­kuje się z mie­sza­niny słodu i nie­skieł­ko­wa­nego ziarna jęcz­mie­nia. Po krót­kiej fer­men­ta­cji masę zalewa […]

Podgląd: Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Zbli­żają się wa­len­tynki, a więc czas gdy głę­boko i cza­sami z na­dzieją wpa­try­wać się bę­dziemy w oczy wy­bra­nej przez na­sze serce osoby. Za­nim to jed­nak na­stąpi, warto spoj­rzeć na niebo gwiaź­dzi­ste. Dzień przed wa­len­tyn­kami, w po­nie­dzia­łek 13 lu­tego mię­dzy 11:00 a 13:00 ra­kieta Vega wy­nie­sie w ko­smos pierw­szego pol­skiego sa­te­litę PW-Sat. W ca­ło­ści zbu­do­wana zo­stała przez stu­den­tów Po­li­tech­niki War­szaw­skiej. To stąd w na­zwie li­terki PW. […]

Audycja 41 – E.T dzwoni do domu, czyli o poszukiwaniu obcych cywilizacji

Co to jest ży­cie? Po co nam ko­smici? Jak ich szu­kać i gdzie się spo­dzie­wamy ich znaleźć?

Audycja 38 — Brite​.pl, czyli Polak potrafi

Co to wła­ści­wie są sztuczne sa­te­lity i do czego się nam przy­dają? Kiedy i my, Po­lacy, zdo­bę­dziemy dla sie­bie ka­wa­łek orbity?

Jak je wysyłają na orbitę?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Jak je wy­sy­łają na orbitę?

Czy teleskop Hubble’a jest sterowany z ziemi?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Czy te­le­skop Hub­ble’a jest ste­ro­wany z ziemi? 

Czy teleskop Hubbla, przez to, że umieszczony na orbicie, jest lepszy od tych stojących na ziemi?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Czy te­le­skop Hub­bla, przez to, że umiesz­czony na or­bi­cie, jest lep­szy od tych sto­ją­cych na ziemi?