Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘ohio state university’

Podgląd: Kinowe łzy

Kinowe łzy

Na­ukowcy ostat­nio do­wie­dli, że wbrew na­zwie fil­mowe „wy­ci­ska­cze łez” mają na nas bar­dzo po­zy­tywny wpływ. Oglą­da­jąc je, czu­jemy się szczę­śliwsi. Tra­giczne hi­sto­rie czę­sto do­ty­czą wiel­kich mi­ło­ści i w związku z tym, skła­niają wi­dzów do my­śle­nia o uko­cha­nych oso­bach i do­bro­dziej­stwach ich wła­snego ży­cia — tłu­ma­czy Si­lvia Kno­­bloch-We­­ste­r­wick, główna ba­daczka. Na­ukowcy z Ohio State Uni­ver­sity do­szli do ta­kich wnio­sków po doświadczeniu […]

Podgląd: Usta palacza to pole bitwy

Usta palacza to pole bitwy

Choć pa­le­nie pa­pie­ro­sów już dawno nie jest modne, choć nie można już pa­lić w re­stau­ra­cjach i na przy­stan­kach, nie­wol­ni­ków tego szko­dli­wego na­łogu nie bra­kuje. Na­ukowcy zaj­rzeli ostat­nio pa­la­czom w usta… Choć my­jemy zęby i sto­su­jemy spe­cja­li­styczne płyny do płu­ka­nia, w na­szych ustach zna­leźć można sporo bak­te­rii. Two­rzą one sta­bilny eko­sys­tem i ra­czej nie są szko­dliwe. Usta pa­la­cza to jed­nak zu­peł­nie inny […]