Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘odzież’

Podgląd: Badanie przez skarpetkę

Badanie przez skarpetkę

Cza­sami nie­stety cho­ru­jemy. Zwy­kle po krót­kim ba­da­niu otrzy­mu­jemy re­ceptę, sto­su­jemy leki i wszystko wraca do normy. W nie­któ­rych wy­pad­kach po­trzebne są po­waż­niej­sze ba­da­nia na przy­kład z za­sto­so­wa­niem elek­trod. Nie jest to bo­le­sne, ale nie­ko­niecz­nie wy­godne. Chcą to zmie­nić na­ukowcy z Po­li­tech­niki Łódz­kiej. Opra­co­wali oni tech­no­lo­gię na­dru­ko­wa­nia elek­trod na odzież. Ta­kie roz­wią­za­nie może być po­mocne nie tylko w me­dy­cy­nie, ale także […]

Podgląd: Najlżejszy materiał na świecie

Najlżejszy materiał na świecie

Na­ukow­com z Po­li­tech­niki w Ham­burgu i Uni­wer­sy­tetu w Kiel udało się opra­co­wać ko­lejny su­per­lekki ma­te­riał, który swo­imi wła­ści­wo­ściami po­bił ae­ro­żel i ame­ry­kań­ską mi­kro­siatkę skła­da­jącą się w 99,9% z po­wie­trza. To ae­ro­gra­fit — naj­lżej­szy obec­nie ma­te­riał na świe­cie. Jest tak lekki, że wy­daje się pra­wie nie ist­nieć. Jego gę­stość wy­nosi za­le­d­wie 0,2 mg na cen­ty­metr sze­ścienny. Dla po­rów­na­nia, zde­tro­ni­zo­wana me­ta­liczna mi­kro­siatka, którą można było […]

Podgląd: Twoja piżama jest poza zasięgiem sieci — zaloguj ją jeszcze raz

Twoja piżama jest poza zasięgiem sieci — zaloguj ją jeszcze raz

Pi­żama po­winna być wy­godna, cza­sami może być ku­sząca, nie­kiedy po­winna być cie­pła. Wkrótce bę­dziemy mu­sieli spraw­dzać, czy do­brze łą­czy się mię­dzy in­nymi z in­ter­ne­tem. Nie­długo pi­żama szpi­talna prze­sta­nie być zwy­kłą odzieżą, a sta­nie się istot­nym ele­men­tem in­te­li­gent­nej apa­ra­tury mo­ni­to­ru­ją­cej pa­cjen­tów szpi­tala w cza­sie rze­czy­wi­stym. Sys­tem opra­co­wał ze­spół na­ukow­ców z Unver­si­dad Car­los III w Ma­dry­cie (UC3M), a prze­te­sto­wany zo­stał w try­bie 24 godzinnym […]

Podgląd: Czapka niewidka w armii

Czapka niewidka w armii

O czapce nie­widce ma­rzą zło­dzieje, przy­ła­pani na zdra­dzie ko­chan­ko­wie i… żoł­nie­rze. Ci pierwsi za­stę­pują ją ko­mi­niarką, dru­dzy czę­sto mają nie­wi­dzialne stroje, a woj­skowi zle­cają jej stwo­rze­nie na­ukow­com, a że roz­kazy wy­ko­nuje się bez dys­ku­sji, czapka nie­widka jest już na usłu­gach ar­mii. Zo­stało wła­śnie opra­co­wane ma­sko­wa­nie czoł­gów i wo­zów bo­jo­wych, które sku­tecz­nie ukryje ślad pod­czer­wieni. Staną się one nie­malże niewidzialne […]

Czy odzież ekologiczna i odzież fair trade to to samo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy odzież eko­lo­giczna i odzież fair trade to to samo?

Gdzie jeszcze, poza produkcją odzieży, można stosować włókna naturalne?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Gdzie jesz­cze, poza pro­duk­cją odzieży, można sto­so­wać włókna naturalne?

Czy wszystkie materiały naturalne są przyjazne środowisku?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy wszyst­kie ma­te­riały na­tu­ralne są przy­ja­zne środowisku?

Czy w Polsce wciąż uprawia się len?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 32 Czy w Pol­sce wciąż upra­wia się len?

Audycja 32 – Jak wyhodować sobie koszulę, czyli o naturalnej odzieży

Jak z ro­śliny zro­bić ubra­nie? Czy eko­lo­giczne zna­czy spra­wie­dliwe? Czy włókna na­tu­ralne mogą kon­ku­ro­wać z wy­soko tech­no­lo­gicz­nie za­awan­so­wa­nymi włók­nami sztucz­nymi? Po co nam pa­pier z jedwabiu?