Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘noc’

Podgląd: Urządzenie do monitoringu bezdechu sennego z nagrodą

Urządzenie do monitoringu bezdechu sennego z nagrodą

Stu­denci Po­li­tech­niki War­szaw­skiej opra­co­wali prze­no­śne urzą­dze­nie do ba­da­nia bez­de­chu sen­nego. Do­tych­czas ba­da­nia tego typu można było wy­ko­ny­wać tylko w szpi­ta­lach. Ko­rzy­sta­nie ze sta­cjo­nar­nych urzą­dzeń jest jed­nak dro­gie i nie­wy­godne. Roz­wią­za­nie opra­co­wane przez Me­cha­tro­nics Team umoż­liwi wy­ko­ny­wa­nie tych ba­dań rów­nież w bar­dziej kom­for­to­wych wa­run­kach, bo w domu pa­cjenta. Bez­dech senny jest za­bu­rze­niem, które ob­ja­wia się okre­so­wymi za­trzy­ma­niami od­de­chu w trak­cie snu […]

Podgląd: Inteligencja na ulicznym słupie

Inteligencja na ulicznym słupie

Miej­skie la­tar­nie włą­czane po za­pad­nię­ciu zmroku ja­rzą się aż do świtu. Czy nie le­piej by­łoby za­stą­pić tra­dy­cyjny sys­tem oświe­tla­nia ulic in­te­li­gent­nym sys­te­mem lamp LED, które przy­ciem­niają się, gdy nie ma ni­kogo w po­bliżu, a roz­ja­śniają się gdy w ich polu wi­dze­nia po­ja­wia się prze­cho­dzień? Ist­nie­jący sys­tem świe­cą­cych żół­tym świa­tłem lamp ulicz­nych utrud­nia za­rzą­dza­nie miej­skim oświe­tle­niem. Ta­kich lamp nie […]

Podgląd: Przestawianie czasu – czy to konieczne?

Przestawianie czasu – czy to konieczne?

Z trze­ciej na drugą, w noc zimną i długą. Przy­po­mi­namy, że w nocy z so­boty na nie­dzielę prze­sta­wiamy ze­garki z godz. 3.00 na 2.00 w nocy. (Oczy­wi­ście za­zwy­czaj ro­bimy to albo wie­czo­rem przed, albo rano po, bo kto nor­malny wstaje o 3.00, aby prze­su­nąć wska­zówkę?). Dzięki temu zy­sku­jemy do­dat­kowo jedną go­dzinę snu. Tak na­prawdę to wra­camy do czasu „nor­mal­nego”, zi­mo­wego, bo­wiem stosowanie […]