Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘nicień’

Podgląd: Mały a… cieszy?

Mały a… cieszy?

Czy roz­miar ma zna­cze­nie? Czy bar­dziej li­czą się umie­jęt­no­ści? Przyj­rzyjmy się temu ma­łemu pro­ble­mowi. Jak się oka­zuje wcale nie trzeba być wiel­kim, żeby za­wo­jo­wać świat. Świet­nym przy­kła­dem jest mi­kro­sko­pij­nej wiel­ko­ści ni­cień Ca­enor­hab­di­tis ele­gans, za­sie­dla­jący kom­po­stow­niki i inne zbior­niki z gni­ją­cymi szcząt­kami ro­ślin­nymi. Swoje kil­ku­ty­go­dniowe ży­cie spę­dza po­lu­jąc na bak­te­rie i inne mi­kroby — jest „sma­ko­szem” m.in. bak­te­rii Escherichia […]