Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘neurobiologia’

Podgląd: Mózg w sosie własnym

Mózg w sosie własnym

Ar­ty­kuł ten do­ty­czyć bę­dzie mó­zgu i ćwi­czeń, które mają na celu po­lep­sze­nie jego funk­cjo­no­wa­nia. Na po­czątku jed­nak mu­szę za­zna­czyć kilka rze­czy. Nie chcę by tekst zro­zu­miany był na opak. Albo by był po pro­stu źle zin­ter­pre­to­wany. To, co mam za­miar opi­sać, to czy­sta na­uka i ba­da­nia neu­ro­bio­lo­giczne, choć po­wią­za­nia mię­dzy pew­nymi prak­ty­kami i na­uką są dla wielu przynajmniej […]