Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘nawigacja’

Podgląd: Stary człowiek i… jeździ

Stary człowiek i… jeździ

Choć trudno się z tym po­go­dzić, to trzeba spoj­rzeć praw­dzie w oczy. Starsi kie­rowcy mimo chęci i za­mi­ło­wa­nia do jeż­dże­nia, nie są już tak sprawni jak kilka lat wcze­śniej. By nie mu­sieli re­zy­gno­wać z jazdy po­wstała tech­no­lo­gia, która ma im po­móc jeź­dzić bez­piecz­nie. By nie po­zba­wiać se­nio­rów przy­jem­no­ści po­dró­żo­wa­nia na wła­snych czte­rech kół­kach, na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu w New­ca­stle opra­co­wali mię­dzy in­nymi program […]

Jaka jest przyszłość nawigacji?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 7 Jaka jest przy­szłość nawigacji?

Dlaczego GPSy się różnią?

Do­datke do au­dy­cji nr 7 Dla­czego GPSy się różnią?

Jakie dodatkowe informacje możemy znaleźć w samochodowej nawigacji?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 7 Ja­kie do­dat­kowe in­for­ma­cje mo­żemy zna­leźć w sa­mo­cho­do­wej nawigacji?

Jak działa nawigacja na telefon komórkowy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 7 Jak działa na­wi­ga­cja na te­le­fon komórkowy?

Czy automapa to po prostu inna nazwa mapy cyfrowej?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 7 Czy au­to­mapa to po pro­stu inna na­zwa mapy cyfrowej?

Skąd się biorą niedokładności w pomiarach GPS?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 7 Skąd się biorą nie­do­kład­no­ści w po­mia­rach GPS?

Z czego składa się system GPS?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 7 Z czego składa się sys­tem GPS?

Audycja 7 – Jak się nie zgubić, czyli o systemach nawigacji

Jak do­trzeć naj­prost­szą drogą z punktu A do punktu B, nie gu­biąc się po dro­dze i nie sto­jąc w kor­kach? Skąd sa­te­lita wie, że to wła­śnie nas ma pil­no­wać? Dla­czego cza­sem za­miast do domu pro­wa­dzi nas wprost do jeziora?

Z jakiego systemu GPS korzystamy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 7 Z ja­kiego sys­temu GPS korzystamy?