Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘nauka’

Podgląd: Akademickie B+R – numer 3

Akademickie B+R – numer 3

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 3 In­no­wa­cyjna go­spo­darka po­trze­buje nie tylko ab­sol­wen­tów uczelni tech­nicz­nych czy kie­run­ków ści­słych. Wiele pracy czeka rów­nież na hu­ma­ni­stów, któ­rych w po­tocz­nym ro­zu­mie­niu rzadko łą­czy się z ter­mi­nem „Ba­da­nia i Roz­wój”. Jest jed­nak ina­czej, o czym można się prze­ko­nać śle­dząc pro­jekt „B+R=€ Na­uki spo­łeczne dla go­spo­darki”. Jed­nak za­nim ab­sol­wenci ja­kiej­kol­wiek uczelni za­czną pra­co­wać, co­raz czę­ściej wy­ka­zują się […]

Podgląd: Nauka w służbie kryminalistyki

Nauka w służbie kryminalistyki

Podgląd: Relacja z poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Relacja z poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Podgląd: Akademickie B+R – numer 2

Akademickie B+R – numer 2

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 2 W dru­gim nu­me­rze e‑kwartalnika „Aka­de­mic­kie B+R” przy­no­simy ko­lejne in­for­ma­cje ze świata na­uki oraz go­spo­darki, która wy­ko­rzy­stuje ko­mer­cyj­nie owoce pracy na­ukow­ców. Kie­ru­jąc się Pań­stwa su­ge­stiami, utwo­rzy­li­śmy sek­cje obej­mu­jącą za­gad­nie­nia me­dyczne oraz do­ty­czącą nauk hu­ma­ni­stycz­nych. W ich pierw­szej od­sło­nie po­le­camy ar­ty­kuły do­ty­czące no­wo­cze­snego Cen­trum Sy­mu­la­cji Me­dycz­nej oraz e‑learningu, który wkrótce może w zna­czący spo­sób zmie­nić oblicze […]

Podgląd: Nauka – od kuchni i z przymrużeniem oka

Nauka – od kuchni i z przymrużeniem oka

Na­uka, roz­rywka i biz­nes łą­czą się ze sobą two­rząc spójną i atrak­cyjną ca­łość. Prze­ko­nali się o tym uczest­nicy pierw­szego se­mi­na­rium pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu pt. „Part­ner­skie Związki. Vol.1.” Spo­tka­nie za­częło się od kuchni — na wi­dzach ogromne wra­że­nie zro­biły po­trawy kuchni mo­le­ku­lar­nej, pro­wa­dzący roz­da­wali dy­miące na­poje, które nie każdy miał od­wagę od razu wy­pić. Ko­lory, smak i estetyka – […]

Podgląd: Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Centrum Nauki Kopernik tuż przed otwarciem

Jak działa śruba Ar­chi­me­desa? Jak czuje się czło­wiek pod­czas trzę­sie­nia ziemi? I jak za­pi­sać wy­miary swo­jego ciała w ukła­dzie zero-je­dyn­ko­wym? Na trzy ty­go­dnie przed ofi­cjal­nym otwar­ciem mi­ni­ster na­uki i szkol­nic­twa wyż­szego prof. Bar­bara Ku­drycka zwie­dziła Cen­trum w to­wa­rzy­stwie prof. Łu­ka­sza Tur­skiego – Prze­wod­ni­czą­cego Rady Pro­gra­mo­wej CNK oraz Ro­berta Firm­ho­fera — dy­rek­tora CNK. Roz­po­czy­na­jąc te­stowe zwie­dza­nie CNK, mi­ni­ster Ku­drycka pod­kre­śliła, że […]

Podgląd: Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

Politechnika Poznańska Inicjatorem Rozwoju w Wielkopolsce

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­ra­cja dwóch pro­jek­tów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­ra­cji wie­dzy tech­nicz­nej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tu­cji Part­ner­skich: Urzę­dem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzę­dem Mia­sta Po­zna­nia. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rze­nia byli Kry­styna Po­śled­nia — Czło­nek Za­rządu Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rek­tor Po­li­tech­niki Po­znań­skiej — prof. […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 1

Akademickie B+R – numer 1

Aka­de­mic­kie B+R – nu­mer 1 Przed Pań­stwem pierw­sze wy­da­nie e‑kwartalnika „Aka­de­mic­kie B+R”, który wy­da­wany jest w ra­mach pro­jektu Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu. Jego ce­lem jest po­pu­la­ry­za­cja osią­gnięć na­uki pol­skiej i świa­to­wej wśród stu­den­tów, pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz in­sty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z sek­to­rem B+R. Przez ko­lejne mie­siące wspól­nie za­glą­dać bę­dziemy do la­bo­ra­to­riów i na uczel­nie, spo­ty­kać bę­dziemy spe­cja­li­stów, któ­rych wy­niki ba­dań znaj­dują zastosowanie […]

Strona 13 z 13 ‹ Pierwszy 10 11 12 13