Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘nauczanie’

Efekty kształcenia akademickiego

Wyż­sza Szkoła Hu­ma­ni­styczna To­wa­rzy­stwa Wie­dzy Po­wszech­nej w Szcze­ci­nie za­pra­sza na Ogól­no­pol­skie Se­mi­na­rium Na­ukowe nt. „Efekty kształ­ce­nia aka­de­mic­kiego”, które od­bę­dzie się w Szcze­ci­nie, w dniach 17–18 paź­dzier­nika 2011 r. Se­mi­na­rium ad­re­so­wane jest do wszyst­kich pod­mio­tów za­in­te­re­so­wa­nych efek­tami kształ­ce­nia aka­de­mic­kiego to zna­czy do wszyst­kich na­uczy­cieli aka­de­mic­kich szkół, któ­rym w pracy to­wa­rzy­szy re­flek­sja na te­mat celu, prze­biegu, i efek­tów or­ga­ni­zo­wa­nego pro­cesu kształ­ce­nia na uczelni za­równo humanistycznych, […]