Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘natura’

Podgląd: Jedzmy orzechy włoskie!

Jedzmy orzechy włoskie!

Wy­star­czy zjeść 7 orze­chów wło­skich dzien­nie, aby ob­ni­żyć ry­zyko cho­rób serca, nie­któ­rych ro­dza­jów raka, ka­micy żół­cio­wej, cu­krzycy typu II i wielu in­nych cho­rób. Na­ukowcy po­twier­dzili — orze­chy wło­skie są naj­zdrow­sze ze wszyst­kich. Za­wie­rają wię­cej prze­ciw­u­tle­nia­czy i mają lep­sze wła­ści­wo­ści zdro­wotne niż ja­kie­kol­wiek inne orze­chy! Orze­chy wło­skie są więc zdrow­sze niż orzeszki ziemne, mig­dały, orze­chy la­skowe, bra­zy­lij­skie, ma­ka­da­mii, nerkowce […]

Podgląd: Bądź twardy jak… dzięcioł!

Bądź twardy jak… dzięcioł!

W po­szu­ki­wa­niu in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań na­ukowcy co­raz czę­ściej ko­rzy­stają z wzor­ców, które w ciągu ty­sięcy, a na­wet mi­lio­nów lat ewo­lu­cji z po­wo­dze­niem prze­te­sto­wała na­tura. Czym mógł ich za­in­te­re­so­wać stu­ka­jący w drzewo po­spo­lity dzię­cioł? Na­ukow­ców wcale nie in­te­re­so­wały jego umie­jęt­no­ści ob­róbki drewna. Po prze­ba­da­niu bu­dowy czaszki dzię­cioła udało się wska­zać ce­chy, które po­mogą sku­tecz­nie chro­nić głowę przed ura­zami. A to już cenne informacje […]

Podgląd: Muzyka inspirowana nauką

Muzyka inspirowana nauką

Björk to pio­sen­karka która lubi za­ska­ki­wać. Nie tylko ory­gi­nal­nym spo­so­bem ubie­ra­nia się. Jej naj­now­sza płyta, która wła­śnie się uka­zała, zo­stała za­in­spi­ro­wana przez… neu­ro­lo­gię. Ale to nie je­dyna dzie­dzina na­uki, o któ­rej śpiewa is­landzka wo­ka­listka. Na po­czątku była książka neu­ro­loga Oli­vera Sacksa „Mu­si­co­phi­lia”, mó­wiąca o na­tu­ral­nej em­pa­tii jaka łą­czy umysł z mu­zyką. Oczy­wi­ście, ja wy­ko­nuję mu­zykę, ale chcia­łam także […]

Podgląd: Ten uśmiech spać nam nie daje

Ten uśmiech spać nam nie daje

Kto się wła­ści­wie do nas uśmie­cha na ob­ra­zie Mona Lisa? Mo­delka, którą była młoda ko­bieta o imie­niu Lisa Ghe­rar­dini zwana Gio­condą czy au­tor por­tretu, a więc sam Le­onardo da Vinci? Ob­raz ma prze­szło 500 lat i cały czas bu­dzi spore emo­cje. Zde­cy­do­wana więk­szość eks­per­tów opo­wiada się za tym, że uśmiech na­leży do Lisy. Cześć lan­suje teo­rię, że Mona […]

Podgląd: Mieć fryzurę jak Bruce Willis czy jak Einstein?

Mieć fryzurę jak Bruce Willis czy jak Einstein?

Nie­tety nie wszy­scy łysi są tak przy­stojni jak Bruce Wil­lis. Tra­cąc włosy część brzyd­szej po­łowy ludz­ko­ści traci też pew­ność sie­bie. Ra­to­wa­nie sy­tu­acji przez za­cze­sy­wa­nie resz­tek wło­sów na przód może nieco po­pra­wić sa­mo­po­czu­cie, ale nie jest naj­lep­szym roz­wią­za­niem pro­blemu. Na rynku do­stęp­nych są dzie­siątki naj­róż­niej­szych pro­duk­tów oraz za­bie­gów po­ma­ga­ją­cych oso­bom, które stra­ciły włosy. Pra­wie wszyst­kie te metody […]

Co nie istnieje w naturze?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 29 Co nie ist­nieje w naturze?

Strona 3 z 3 ‹ Pierwszy 1 2 3