Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘narcyz’

Podgląd: Narcyz się nazywam

Narcyz się nazywam

Nar­cyz się na­zy­wam — zna­cie ko­goś ta­kiego? Ste­reo­ty­powy ob­raz ta­kich osób jest da­leki od rze­czy­wi­sto­ści. Czę­sto uważa się, że osoby o skłon­no­ściach nar­cy­stycz­nych są po­strze­gane jako do­brzy li­de­rzy. Czy słusz­nie? Rze­czy­wi­stość jest zu­peł­nie inna, a do­wo­dzą tego ba­da­nia na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Am­ster­da­mie. Wy­nika z nich, że prze­ko­na­nie o wła­snym ge­niu­szu sta­nowi tak na­prawdę prze­szkodę w re­ali­za­cji klu­czo­wego ele­mentu efek­tyw­nej pracy ze­społu i podejmowania […]