Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘moneta’

Podgląd: Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy

Zu­peł­nie nie zda­jemy so­bie sprawy jak brudne są na­sze mo­nety i bank­noty. Co na nich mieszka? Ja­kie „do­datki”, nie­bez­pieczne na­wet dla zdro­wia, prze­ka­zu­jemy so­bie z rąk do rak, oprócz go­tówki? Czy jest na­ukowy, a nie prze­stęp­czy spo­sób na pra­nie brud­nych pie­nię­dzy? Naj­bar­dziej nie­po­ko­jący nas miesz­kańcy pie­nię­dzy to bak­te­rie, z któ­rych pra­wie po­łowę sta­no­wią ga­tunki od­po­wie­dzialne za ostre za­tru­cia pokarmowe, […]