Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘monash university’

Podgląd: Test medyczny zainspirowany Harrym Potterem

Test medyczny zainspirowany Harrym Potterem

Sa­mo­pi­szący dzien­nik, w któ­rym ukryta treść po­ka­zy­wała się do­piero po skro­pie­niu wła­sna krwią, a więc je­den z ga­dże­tów z książki „Harry Pot­ter i Kom­nata Ta­jem­nic”, za­in­spi­ro­wał au­stra­lij­skich na­ukow­ców. Stwo­rzyli oni pa­pie­rowe bio­sen­sory, które szybko iden­ty­fi­kują grupy krwi. Na­ukowcy twier­dzą, że test jest tak samo wia­ry­godny jak wy­ko­ny­wany w pro­fe­sjo­nal­nych jed­nost­kach, ale tań­szy i szyb­szy. Pa­pie­rowe bio­sen­sory zo­stały opra­co­wane przez na­ukow­ców z Mo­nash Uni­ver­sity pod […]