Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘moda’

Podgląd: Wirtualna moda

Wirtualna moda

Przed nami syl­we­strowe sza­leń­stwo, ale przed­tem prze­gląd szaf i skle­pów w po­szu­ki­wa­niu mod­nych ciu­chów. Może in­spi­ra­cje znaj­dziemy w wir­tu­al­nym świe­cie? Ze­spół na­ukow­ców z La­val Uni­ver­sity w Ka­na­dzie, pod kie­row­nic­twem dr Mat­thieu Gu­it­tona, za­jął się nieco ba­nal­nym te­ma­tem – jak ubie­rają swoje awa­tary użyt­kow­nicy wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści „Se­cond Life”. Jak wy­ka­zało ba­da­nie awa­tary ko­biece od­sła­niają o wiele wię­cej na­giego ciała niż awa­tary męskie. […]

Podgląd: Wskrzeszanie gwiazd

Wskrzeszanie gwiazd

Po raz ko­lejny fik­cja wy­my­ślona przez sce­na­rzy­stów fil­mo­wych za sprawą na­ukow­ców staje się rze­czy­wi­sto­ścią. Oglą­da­li­ście film Si­mone z Al Pa­cino? Opo­wia­dał on o świa­to­wej ka­rie­rze wir­tu­al­nej, do­sko­na­łej gwiazdy. Te­raz oka­zuje się, że aby wy­stą­pić na kon­cer­cie, nie jest po­trzebna obec­ność gwiazdy. Po­zwa­lają na to ho­lo­gramy – wir­tu­alne ob­razy po­staci. W taki spo­sób na sce­nie w Kra­ko­wie w li­sto­pa­dzie zeszłego […]

Centrum Promocji Mody

Pierw­sze sko­ja­rze­nie z Ło­dzią? Obec­nie na pewno Ma­nu­fak­tura, kul­tura. Ale jesz­cze do nie­dawna Łódź była pręż­nym ośrod­kiem prze­my­słu tek­styl­nego. Więk­szość za­kła­dów tej branży upa­dła, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie, żeby wskrze­sić tra­dy­cje włó­kien­nic­twa. Stwo­rze­nie re­gio­nal­nego ośrodka kul­tu­ral­nego w po­wią­za­niu ze śro­do­wi­skiem na­uki i biz­nesu to cel pro­jektu re­ali­zo­wa­nego przez Aka­de­mię Sztuk Pięk­nych w Ło­dzi. Przy Cen­trum Pro­mo­cji Mody […]

Czy technologia 3D w kinie to rewolucja czy moda?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 25 Czy tech­no­lo­gia 3D w ki­nie to re­wo­lu­cja czy moda?