Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mnich’

Podgląd: Przed nami szampańska zabawa — poznajmy zatem szampana ;)

Przed nami szampańska zabawa — poznajmy zatem szampana ;)

Przed nami Syl­we­ster i za­bawa do bia­łego rana, któ­rej wam ży­czymy! Niech bę­dzie szam­pań­ska! A pro­pos… Szam­pan jest je­dy­nym wi­nem, po wy­pi­ciu któ­rego ko­bieta po­zo­staje piękną — mó­wiła o nim Ma­dame de Pom­pa­dour. Ze względu na „wy­bu­chowe” wła­ści­wo­ści tego trunku na­zy­wano go wi­nem dia­bła. W każ­dym ra­zie bez wina z bą­bel­kami i strze­la­nia kor­kami przy otwie­ra­niu bu­te­lek nie wy­obra­żamy so­bie Sylwestra. […]

Podgląd: Mózg w sosie własnym

Mózg w sosie własnym

Ar­ty­kuł ten do­ty­czyć bę­dzie mó­zgu i ćwi­czeń, które mają na celu po­lep­sze­nie jego funk­cjo­no­wa­nia. Na po­czątku jed­nak mu­szę za­zna­czyć kilka rze­czy. Nie chcę by tekst zro­zu­miany był na opak. Albo by był po pro­stu źle zin­ter­pre­to­wany. To, co mam za­miar opi­sać, to czy­sta na­uka i ba­da­nia neu­ro­bio­lo­giczne, choć po­wią­za­nia mię­dzy pew­nymi prak­ty­kami i na­uką są dla wielu przynajmniej […]