Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘młodość’

Podgląd: Nie przejadajcie się podczas Świąt!

Nie przejadajcie się podczas Świąt!

Przed nami kilka dni świąt, w cza­sie któ­rych nie­któ­rzy na­wet nie wstają od stołu i tylko na­kry­cia przed nimi się zmie­niają. Prze­ja­da­nie się to jed­nak nic do­brego dla na­szego or­ga­ni­zmu. Na­ukowcy wła­śnie udo­wod­nili, że ob­ja­da­nie się oraz zwią­zane z nimi cho­roby me­ta­bo­liczne (w tym oty­łość i cu­krzyca typu 2) nie­ko­rzyst­nie wpły­wają na nasz mózg — spo­wal­niają jego funk­cjo­no­wa­nie, przyspieszają […]

Podgląd: Sekret wiecznej młodości

Sekret wiecznej młodości

Czy można być wiecz­nie mło­dym? Czy po­ma­gają w tym ko­lejne ope­ra­cje pla­styczne bądź diety i ćwi­cze­nia? Po­zna­li­śmy se­kret wiecz­nej mło­do­ści i nie za­wa­hamy się nim po­dzie­lić! Se­kre­tem mło­do­ści wcale nie są ope­ra­cje pla­styczne, ale to­wa­rzy­stwo, w któ­rym prze­by­wamy. Do ta­kiego wnio­sku do­szli psy­cho­lo­dzy Frie­­drich-Schi­l­ler-Uni­­ve­r­si­­taet Jena. Nie­mieccy ba­da­cze zna­leźli bar­dzo pro­ste roz­wią­za­nie: osoby, które chcą wy­glą­dać mło­dziej po­winny ota­czać się […]