Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘mięso’

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jed­nak urzą­dze­nie dru­ku­jące mięso może szo­ko­wać. Ta nie­zwy­kła tech­no­lo­gia to ro­dzinny biz­nes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dre­asa. Jak to wszystko ma dzia­łać i czy to co zo­sta­nie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nada­wać do je­dze­nia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­lo­gii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cy­fro­wej ob­róbce. Dru­ko­wa­nie struktury […]

Podgląd: Koty stały się domatorami i… pantoflarzami!

Koty stały się domatorami i… pantoflarzami!

Zwinny jak kot… To po­wie­dze­nie jest oczy­wi­ście na­dal ak­tu­alne, dzi­siej­sze koty, to już nie to samo co daw­niej… Koty stały się le­ni­wymi pan­to­fla­rzami! Do ta­kiego stwier­dze­nia do­szli wło­scy na­ukowcy – zoo­lo­dzy, eto­lo­dzy, czyli spe­cja­li­ści od ba­da­nia za­cho­wań zwie­rząt oraz we­te­ry­na­rze. W ciągu ostat­nich dwu­dzie­stu lat koty do­mowe prze­szły ol­brzy­mią me­ta­mor­fozę za­cho­wań. Nie ła­pią my­szy, nie cho­dzą po […]

Podgląd: Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Aby utrzy­mać świe­żość żyw­no­ści przez dłuż­szy czas, pro­du­cenci fa­sze­rują ją licz­nymi che­micz­nymi sub­stan­cjami. Kon­ser­wanty nie tylko za­cho­wują świe­żość żyw­no­ści na dłu­żej, ale mają też za­pew­nić bar­dziej „na­tu­ralną” barwę, za­pach i smak. Oka­zuje się jed­nak, że utrzy­ma­nie świe­żo­ści je­dze­nia przez długi czas wcale nie musi wią­zać się z do­da­wa­niem do niej che­mi­ka­liów. Oka­zuje się, że w przy­ro­dzie, w spo­sób całkowicie […]

Podgląd: Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Wegetarian zapraszamy na schabowego!

Część osób nie je mięsa, bo nie może po­go­dzić się z za­bi­ja­niem zwie­rząt. Co jed­nak, gdy na ich ta­le­rzu wy­lą­duje ape­tycz­nie wy­glą­da­jące mięso, a kel­ner za­py­tany z ja­kiego ono po­cho­dzi zwie­rzę­cia od­po­wie „z żad­nego, bo to z pro­bówki”? Taki sce­na­riusz wy­daje się co­raz bar­dziej praw­do­po­dobny. Już za kilka lat mo­żemy jeść pysz­nego scha­bo­wego, który choć po­cho­dzi nie z rzeźni a z […]

Dlaczego powszechnie używa się do zastępowania mięsa soi, a nie, na przykład, fasoli?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Dla­czego po­wszech­nie używa się do za­stę­po­wa­nia mięsa soi, a nie, na przy­kład, fasoli?

Co by się stało, gdybyśmy kompletnie zrezygnowali z jedzenia mięsa?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Co by się stało, gdy­by­śmy kom­plet­nie zre­zy­gno­wali z je­dze­nia mięsa?

Czym zastąpić tradycyjny kotlet schabowy?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 31 Czym za­stą­pić tra­dy­cyjny ko­tlet schabowy?

Audycja 31 – Kurczak sojowy, czyli czym zastąpić mięso?

Czy lu­dzie są ra­czej mięso czy ro­śli­no­żerni? Co bar­dziej szko­dzi śro­do­wi­sku? Dla­czego soja, a nie fa­sola? Jak zro­bić we­ge­ta­riań­ską wę­dlinę o smaku kurczaka?