Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘miasto’

Podgląd: Biegam bo lubię, ale z kimś

Biegam bo lubię, ale z kimś

Bie­ga­nie jest w mo­dzie, bie­ga­nie jest zdrowe, ale… nie za­wsze mamy ochotę bie­gać bez to­wa­rzy­stwa. Dzięki no­wym tech­no­lo­giom brak tego to­wa­rzy­stwa nie bę­dzie już wy­mówką, bo za­wsze bar­dzo ła­two mo­żemy zna­leźć ko­goś do wspól­nego upra­wia­nia sportu. Spe­cjalną apli­ka­cję, która po­może nam w zna­le­zie­niu part­ne­trów, z któ­rymi bę­dziemy mo­gli po­bie­gać, czy za­grać w piłkę, opra­co­wali stu­denci Marta Ryłko i Ka­mil Figiela […]

Podgląd: Jutro nigdy nie będzie takie samo

Jutro nigdy nie będzie takie samo

Dzi­siaj nie bę­dzie o no­wych wy­na­laz­kach w spo­sób bez­po­średni. Ota­czamy się nimi, ko­rzy­stamy z nich… ale czy nie sta­li­śmy sie ich nie­wol­ni­kami? Prze­cież kom­pu­tery, ta­blety, smart­fony i wiele in­nych urzą­dzeń, z któ­rych ko­rzy­stamy miały nam słu­żyć. Tym­cza­sem role się jakby od­wró­ciły. Od­bie­ra­jąc ma­ile pod­czas spa­ceru w le­sie, bądź ana­li­zu­jąc zro­bione wła­śnie zdję­cia za­cho­dzą­cego słońca pa­trzymy czę­ściej na mały ekran LCD czy […]

Podgląd: Biomonitoring

Biomonitoring

Jak można się upew­nić, że woda z miej­skich wo­do­cią­gów jest czy­sta? Wy­star­czy za­trud­nić małże słod­ko­wodne. Są nie­zwy­kle wy­bredne i wy­czu­lone na każde za­nie­czysz­cze­nie. Co­raz po­wszech­niej więc wy­ko­rzy­stują je przed­się­bior­stwa wo­­do­­cią­­gowo-ka­­na­­li­­za­­cyjne jako bio­in­dy­ka­tory – do kon­troli ja­ko­ści wód głę­bi­no­wych. Małże to dla pra­cow­ni­ków wo­do­cią­gów sys­tem wcze­snego ostrze­ga­nia. Sko­ru­piaki kon­tro­lują wodę przed pro­ce­sem jej uzdat­nia­nia, czyli przed na­po­wie­trza­niem oraz […]

Podgląd: Naukowe „miasto duchów”

Naukowe „miasto duchów”

Naj­bar­dziej tech­no­lo­gicz­nie roz­wi­nięte mia­sto po­wsta­nie na zu­peł­nym pust­ko­wiu na po­łu­dnio­wym wscho­dzie stanu Nowy Mek­syk w USA. Prace bu­dow­lane mają za­cząć się już w czerwcu. Firma Pe­ga­sus Glo­bal Hol­dings ogło­siła, że wyda na jego bu­dowę mi­liard do­la­rów. Mia­sto bę­dzie miało ulice, sieć elek­tryczną i wo­do­cią­gową, bu­dynki miesz­kalne z dzia­ła­jącą ka­na­li­za­cją, biura, ko­ściół, szkołę, szpi­tal. Do­słow­nie wszystko, co po­trzebne jest do […]

Miasto, masa, przestępczość

Słynny ma­ni­fest po­etycki Ta­de­usza Pe­ipera z 1922 roku no­sił ty­tuł ”Mia­sto, masa, ma­szyna”. 90 lat póź­niej można przy­znać kilka rze­czy. Wsie wy­mie­rają, a kto żyw i może, ten ucieka, z rzad­kimi wy­jąt­kami, do miast. One tracą z ko­lei nie­licz­nych naj­bo­gat­szych, wy­bie­ra­ją­cych ży­cie pod­miej­skie w teo­rii, jed­nak wciąż do­sta­tecz­nie bli­sko aglo­me­ra­cji. Te zaś można okre­ślić wy­łącz­nie jed­nym sło­wem: Masa. I tylko ma­szyny wciąż […]

Podgląd: Inteligencja na ulicznym słupie

Inteligencja na ulicznym słupie

Miej­skie la­tar­nie włą­czane po za­pad­nię­ciu zmroku ja­rzą się aż do świtu. Czy nie le­piej by­łoby za­stą­pić tra­dy­cyjny sys­tem oświe­tla­nia ulic in­te­li­gent­nym sys­te­mem lamp LED, które przy­ciem­niają się, gdy nie ma ni­kogo w po­bliżu, a roz­ja­śniają się gdy w ich polu wi­dze­nia po­ja­wia się prze­cho­dzień? Ist­nie­jący sys­tem świe­cą­cych żół­tym świa­tłem lamp ulicz­nych utrud­nia za­rzą­dza­nie miej­skim oświe­tle­niem. Ta­kich lamp nie […]

Podgląd: Jesteś tym, co jadła Twoja babcia. Czyli kilka słów o epigenetyce

Jesteś tym, co jadła Twoja babcia. Czyli kilka słów o epigenetyce

Od wcze­snych lat szkol­nych wpaja nam się pewne prawa, które re­gu­lują rze­czy­wi­stość. Pierw­sze prawo ter­mo­dy­na­miki, za­sady dzie­dzi­cze­nia cech, teo­ria gra­wi­ta­cji, Zie­mia po­ru­sza się po elip­sie. Z re­guły jed­nak nikt nie po­dej­muje trudu wy­tłu­ma­cze­nia nam (przy tym ca­łym ogro­mie po­jęć) piękna na­uki. We­dług mnie to, co sta­nowi o nim, to zdol­ność na­uki do ewo­lu­cji, do zmiany pod wpływem […]

Podgląd: Miasto przyszłości – miasto komputer

Miasto przyszłości – miasto komputer

Za­glą­da­li­ście kie­dyś do wnę­trza kom­pu­tera? Też mie­li­ście wra­że­nie, że płyta główna wraz z róż­nymi pod­łą­czo­nymi do nich pod­ze­spo­łami przy­po­mina mia­sto przy­szło­ści? Może wkrótce bę­dzie od­wrot­nie? Może mia­sta — nie tylko wi­zu­al­nie — za­czną przy­po­mi­nać kom­pu­tery? Czy mia­sta mogą funk­cjo­no­wać na ta­kiej sa­mej za­sa­dzie jak kom­pu­tery, w któ­rych sys­tem ope­ra­cyjny za­dba o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców, prze­pu­sto­wość ulic czy tem­pe­ra­turę w po­szcze­gól­nych mieszkaniach? […]

Podgląd: Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Problemy z parkowaniem? To już przeszłość!

Wy­bra­ża­cie so­bie mia­sta bez sa­mo­cho­dów? Po­nie­waż nie zaj­mu­jemy się tu­taj uto­piami wy­obraźmy so­bie mia­sta z przy­ja­znymi sa­mo­cho­dami. Przy­ja­znymi na­tu­rze i… oso­bom ma­ją­cym pro­blemy z par­ko­wa­niem. Tak na­ro­dziła się idea czte­ro­ko­ło­wych elek­trycz­nych miej­skich sa­mo­cho­dów mo­gą­cych ob­ra­cać się w miej­scu, zbu­do­wa­nych na pod­wo­ziu no­wej ge­ne­ra­cji. W przy­szło­ści Spin­Car, bo tak na­zywa się ten nie­zwy­kły po­jazd, może cał­ko­wi­cie zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać ruch dro­gowy w mieście. […]

Audycja 8 – Jak przeżyć w mieście, czyli o systemach sterowania ruchem

Jak do­trzeć naj­prost­szą drogą z punktu A do punktu B, nie gu­biąc się po dro­dze i nie sto­jąc w kor­kach? Skąd sa­te­lita wie, że to wła­śnie nas ma pil­no­wać? Dla­czego cza­sem za­miast do domu pro­wa­dzi nas wprost do jeziora?