Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘medycyna’

Podgląd: Izotopy z Polski podstawą nowych leków onkologicznych

Izotopy z Polski podstawą nowych leków onkologicznych

In­no­wa­cyjną tech­no­lo­gię wy­twa­rza­nia izo­to­pów itru 90Y (Itra­pol) i lu­tetu 177Lu (Lu­ta­pol) opra­co­wali na­ukowcy z Ośrodka Ra­dio­izo­to­pów Po­la­tom Na­ro­do­wego Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ). Izo­topy te po­służą do pro­duk­cji spe­cja­li­stycz­nych le­ków, wy­ko­rzy­sty­wa­nych w te­ra­piach on­ko­lo­gicz­nych. Do­tych­czas izo­topy pro­du­ko­wano na nie­wielką skalę, w ba­daw­czych re­ak­to­rach ją­dro­wych. Dzięki ba­da­niom na­ukow­ców z NCBJ bę­dzie można je wy­twa­rzać na skalę prze­my­słową. Pre­pa­praty izo­to­powe, na­zwane przez nas Itrapol […]

Audycja 63 – Nie ma, że boli, czyli o sposobach walki z bólem

Po co nas boli, kiedy boli? jak to na nas wpływa i jak so­bie z bó­lem poradzić?

Audycja 62 – Rozmowy ze zmarłymi, czyli o medycynie sądowej

Czym zaj­mują się me­dycy są­dowi? Co można wy­czy­tać z wło­sów, a co z ko­ści? Kto bada miej­sce zbrodni? Jak do rze­czy­wi­sto­ści mają się te­le­wi­zyjne se­riale kryminalne?

Podgląd: Systemy ratujące życie

Systemy ratujące życie

Dwa urzą­dze­nia ste­ro­wane ukła­dem elek­tro­nicz­nym au­tor­stwa Po­la­ków mogą ura­to­wać ży­cie w trak­cie wy­padku. To sys­temy au­to­ma­tycz­nego awa­ryj­nego otwie­ra­nia drzwi po­jaz­dów AEDO oraz awa­ryj­nego prze­ci­na­nia za­pię­tych pa­sów bez­pie­czeń­stwa SECS. Oba roz­wią­za­nia umoż­li­wiają szyb­kie opusz­cze­nie po­jazdu przez ofiary wy­padku lub szyb­kie do­tar­cie do nich z po­mocą. Obec­nie trwają prace nad wpro­wa­dze­niem roz­wią­zań na ry­nek. Sza­cuje się, że kosz­to­wać będą […]

Dokładny obraz pacjenta od stóp do głów

W tym miej­scu le­czy się lu­dzi od 1823 roku. W sza­cow­nych mu­rach tra­dy­cja do­brze i na co dzień sple­ciona jest z no­wo­cze­sno­ścią. W kli­ni­kach, ka­te­drach i od­dzia­łach znaj­dziemy urzą­dze­nia me­dyczne zna­nych i uzna­nych w Eu­ro­pie i świe­cie firm. Mowa o Szpi­talu Kli­nicz­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego im. Ka­rola Mar­cin­kow­skiego w Po­zna­niu. Jest on spro­fi­lo­wany w za­kre­sie cho­rób se­r­cowo-na­­czy­­nio­­wych. Ich pre­cy­zyjną dia­gno­stykę pro­wa­dzi się z za­sto­so­wa­niem re­zo­nansu ma­gne­tycz­nego najnowszej […]

Idealny obraz wnętrza

Le­ka­rze od za­wsze chcieli zaj­rzeć do środka or­ga­ni­zmu – wtedy znacz­nie ła­twiej na­zwać i le­czyć wiele ura­zów, za­bu­rzeń czy cho­rób. Pierw­szy prze­łom przy­nio­sło za­sto­so­wa­nie pro­mieni X przez pio­niera ob­ra­zo­wa­nia me­dycz­nego Wil­helma Rönt­gena. Cząstki ele­men­tarne w uży­ciu Mija już 110 lat od kiedy Rönt­gen otrzy­mał Na­grodę No­bla. Przez ten czas spo­soby wi­dze­nia wnę­trza ciała roz­wi­nęły się i przy­czy­niły do ogromnego […]

Podgląd: Genetyka płci

Genetyka płci

Podgląd: Sztuczny uklad pokarmowy

Sztuczny uklad pokarmowy

Podgląd: Oddaj krew! Relacja z „Wampiriady”

Oddaj krew! Relacja z „Wampiriady”

Podgląd: Szczęki XXI

Szczęki XXI

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›