Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘media’

Archimedes i media

Fa­scy­nu­jąca hi­sto­ria od­cy­fro­wy­wa­nia sta­ro­żyt­nego ma­nu­skryptu Ar­chi­me­desa za­czyna się 29 paź­dzier­nika 1998, kiedy nie­znany na­bywca za­ku­pił to dzieło za kwotę 2 200 000 do­la­rów. To, na co mi­liony wy­dał ano­ni­mowy zwy­cięzca li­cy­ta­cji w domu au­kcyj­nym Christie’s było w chwili trans­ak­cji znisz­czo­nym i za­ple­śnia­łym zbio­rem stro­nic. Na do­da­tek książka była pa­limp­se­stem. Jak ją od­czy­tać? W tym na­uko­wym dą­że­niu do wie­dzy pewne za­da­nie speł­niły media. * […]

Audycja 64 — Skąd wyszliśmy, dokąd zmierzamy

Ostatni od­ci­nek to czas na pod­su­mo­wa­nia — bę­dzie więc o wy­na­laz­kach. Tych wy­ma­rzo­nych i tych najważniejszych.

Podgląd: Inteligencja w koszu na śmieci

Inteligencja w koszu na śmieci

Mamy in­te­li­gentne pralki, lo­dówki, te­le­wi­zory. Te­raz do­szły jesz­cze in­te­li­gentne ko­sze na śmieci. Wła­śnie po­ja­wiły się na lon­dyń­skich uli­cach, jako je­den z in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań wpro­wa­dza­nych spe­cjal­nie na zbli­ża­jące się Igrzy­ska Olim­pij­skie. Lon­dyń­skie ko­sze nie są po­dobne do zwy­kłych po­jem­ni­ków na śmieci, wi­docz­nych na na­szych uli­cach. Bar­dziej przy­po­mi­nają mini cen­tra mul­ti­me­dialne. Przede wszyst­kim są od­porne na eks­plo­zje ładunków […]

Podgląd: Małpa w kąpieli? Małpa z tabletem!

Małpa w kąpieli? Małpa z tabletem!

Oglą­da­li­ście Pla­netę Małp? Za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś, czy taka sy­tu­acja może się na­prawdę wy­da­rzyć? Ja­kie mo­głyby być jej po­czątki? Może pierw­szym kro­kiem by­łaby umie­jęt­ność ob­sługi na przy­kład ta­ble­tów? Może zmiany już się roz­po­częły? Nie­co­dzienny eks­pe­ry­ment za­ini­cjo­wał w ogro­dzie zoo­lo­gicz­nym w Mil­wau­kee w Sta­nach Zjed­no­czo­nych dzia­łacz na rzecz ochrony śro­do­wi­ska Ri­chard Zim­mer­man z or­ga­ni­za­cji Oran­gu­tan Outre­ach. Od maja 2011 roku orangutany […]

Podgląd: Muzyka inspirowana nauką

Muzyka inspirowana nauką

Björk to pio­sen­karka która lubi za­ska­ki­wać. Nie tylko ory­gi­nal­nym spo­so­bem ubie­ra­nia się. Jej naj­now­sza płyta, która wła­śnie się uka­zała, zo­stała za­in­spi­ro­wana przez… neu­ro­lo­gię. Ale to nie je­dyna dzie­dzina na­uki, o któ­rej śpiewa is­landzka wo­ka­listka. Na po­czątku była książka neu­ro­loga Oli­vera Sacksa „Mu­si­co­phi­lia”, mó­wiąca o na­tu­ral­nej em­pa­tii jaka łą­czy umysł z mu­zyką. Oczy­wi­ście, ja wy­ko­nuję mu­zykę, ale chcia­łam także […]

Czy zawód fotoreportera kiedyś zniknie?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Czy za­wód fo­to­re­por­tera kie­dyś zniknie?

Jakie programy do obróbki zdjęć są obecnie stosowane?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Ja­kie pro­gramy do ob­róbki zdjęć są obec­nie stosowane?

Czy aparat cyfrowy jest w pewnym sensie komputerem?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Czy apa­rat cy­frowy jest w pew­nym sen­sie komputerem?

Jak przebiegał rozwój aparatów cyfrowych?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Jak prze­bie­gał roz­wój apa­ra­tów cyfrowych?

Jaka jest historia aparatu fotograficznego?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 24 Jaka jest hi­sto­ria apa­ratu fotograficznego?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›