Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘maszyna’

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kie­dyś mo­gli­śmy tylko ma­rzyć o la­ta­niu. Na szczę­ście po­ja­wił się Ikar i De­dal, nieco póź­niej Pan Twar­dow­ski i kilku in­nych bo­ha­te­rów. Do­dat­kowo ostat­nio po­ja­wiły się też ta­nie li­nie lot­ni­cze, dzięki któ­rym la­ta­nie stało się po­wszechne. Te­raz, dzięki Po­la­kom, może być bar­dzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­sza­wie i Rze­szo­wie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pę­dem elek­trycz­nym, który ro­bo­czo na­zwano AOS-71. Aby nim polecieć, […]

Podgląd: Latać jak Luke Skywalker

Latać jak Luke Skywalker

Pa­mię­ta­cie śmi­gacz z „Gwiezd­nych wo­jen”, na któ­rym po­ru­szał się Luke Sky­wal­ker po księ­życu En­dor wal­cząc z żoł­nie­rzami Va­dera? In­ży­nie­rom z Ka­li­for­nii udało się zbu­do­wać po­dobną ma­szynę i to by­naj­mniej nie za po­mocą wy­ra­fi­no­wa­nej elek­tro­niki, ale pro­stej me­cha­niki. Pi­lo­to­wa­nie ta­kiego sku­tera jest tak dia­bel­nie pro­ste, że nie wy­maga żad­nego spe­cjal­nego szko­le­nia. Po pro­stu wsia­dasz i le­cisz! Pro­to­typ la­ta­ją­cego sku­tera zbudowali […]

Podgląd: Zadrukować dziurę w asfalcie

Zadrukować dziurę w asfalcie

Jak wy­glą­dają na­sze pol­skie drogi, wszy­scy do­sko­na­le­wi­dzą. Dziura na dziu­rze, dziurę po­ga­nia, a o pęk­nię­ciach le­piej nie wspo­mi­nać. Au­to­strady bu­do­wane są w ta­kim po­śpie­chu, że ich trwa­łość jest bar­dzo wąt­pliwa. Praw­do­po­dob­nie nie­długo trzeba bę­dzie za­cząć na nich ła­tać po­ja­wia­jące się jak grzyby po desz­czu szcze­liny, wy­rwy, pęk­nię­cia i dziury. Wiąże się to oczy­wi­ście z ko­lej­nymi utrud­nie­niami dla kie­row­ców. Prace naprawcze […]

Podgląd: Robot i ogon dinozaura

Robot i ogon dinozaura

Cóż zro­bić, aby ro­boty były rów­nie zwinne jak nie­które zwie­rzęta i nie prze­wra­cały się na przy­kład pod­czas gwał­tow­nych ma­new­rów lub prac na trud­nym te­re­nie? Na­ukowcy od dawna sta­rają się pro­jek­tu­jąc ro­boty na­śla­do­wać or­ga­ni­zmy żywe. Ob­ser­wu­jąc za­cho­wa­nie nie­któ­rych współ­cze­snych jasz­czu­rek i ana­li­zu­jąc spraw­ność di­no­zau­rów, na­ukowcy do­ce­nili za­sto­so­wa­nie ogona. Stwo­rzyli więc mo­del ro­bota, któ­rego wy­po­sa­żyli w ogon. Bio­lo­dzy i in­ży­nie­ro­wie z Uni­wer­sy­tetu Kalifornijskiego […]

Gra w klasy, klasa z gier

Dawno temu, w cza­sach krzemu łu­pa­nego i pik­seli wiel­ko­ści śred­nich roz­mia­rów bu­dyn­ków, mało kto w Pol­sce wie­rzył w to, że kie­dyś sta­niemy się jed­nym z bar­dziej ak­tyw­nych na świa­to­wym rynku pro­du­cen­tów gier kom­pu­te­ro­wych. A jed­nak. I od kiedy znaki pi­sane przez ro­dzi­mych pro­gra­mi­stów cia­łem wiedź­mina Ge­ralta oraz in­nych bo­ha­te­rów pol­skich hi­tów się stają, do­cze­ka­li­śmy się też od­po­wie­dzi na ten trend ze strony […]

Kiedy w laboratorium brakuje miejsca…

W dzi­siej­szych cza­sach nie­zbędna jest nie­ustanna mo­der­ni­za­cja la­bo­ra­to­rium. In­we­stuje się w co­raz now­szy sprzęt, który po­sze­rza moż­li­wo­ści ba­daw­cze. Na­gle oka­zuje się jed­nak, że naj­więk­szym pro­ble­mem jest brak miej­sca, gdzie można po­mie­ścić te wszyst­kie urzą­dze­nia. Firma Bru­ker za­pro­po­no­wała roz­wią­za­nie ma­łej po­wierzchni w la­bo­ra­to­rium w dzie­dzi­nie spek­tro­me­trów FT-IR (wy­ko­rzy­stu­ją­cych pro­mie­nio­wa­nie pod­czer­wone), ofe­ru­jąc spek­tro­metr Al­pha. Jego nie­wiel­kie roz­miary 22×30×25 cm i waga (ok. […]

Kto organizuje zawody robotów sumo?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Kto or­ga­ni­zuje za­wody ro­bo­tów sumo?

Jaka jest przyszłość robotów i robotyki?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Jaka jest przy­szłość ro­bo­tów i robotyki?

Jakie roboty aktualnie powstają?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Ja­kie ro­boty ak­tu­al­nie powstają?

Dlaczego roboty jest tak ważną dziedziną techniki?

Do­da­tek do au­dy­cji nr 23 Dla­czego ro­boty jest tak ważną dzie­dziną techniki?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›