Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘magneton’

Dokładny obraz pacjenta od stóp do głów

W tym miej­scu le­czy się lu­dzi od 1823 roku. W sza­cow­nych mu­rach tra­dy­cja do­brze i na co dzień sple­ciona jest z no­wo­cze­sno­ścią. W kli­ni­kach, ka­te­drach i od­dzia­łach znaj­dziemy urzą­dze­nia me­dyczne zna­nych i uzna­nych w Eu­ro­pie i świe­cie firm. Mowa o Szpi­talu Kli­nicz­nym Prze­mie­nie­nia Pań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego im. Ka­rola Mar­cin­kow­skiego w Po­zna­niu. Jest on spro­fi­lo­wany w za­kre­sie cho­rób se­r­cowo-na­­czy­­nio­­wych. Ich pre­cy­zyjną dia­gno­stykę pro­wa­dzi się z za­sto­so­wa­niem re­zo­nansu ma­gne­tycz­nego najnowszej […]