Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘literatura’

Podgląd: Czy literatura przetrwa?

Czy literatura przetrwa?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Do­nie­sie­nia z pol­skich ba­dań nad czy­tel­nic­twem są zwy­kle utrzy­mane w to­nie mi­no­ro­wym. Przy­glą­da­jąc się smut­nym wnio­skom, które wy­cią­gają dzien­ni­ka­rze z ra­por­tów spo­rzą­dza­nych na przy­kład przez Cen­trum Ba­da­nia Opi­nii Spo­łecz­nej i Bi­blio­tekę Na­ro­dową, nie­trudno wpaść w głę­boki pe­sy­mizm co do przy­szło­ści li­te­ra­tury (nie tylko w na­szym kraju). Czy jest on uza­sad­niony? Za­sta­nówmy się, jak może […]