Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Lem’

Podgląd: Pokój z widokiem…

Pokój z widokiem…

…Na ra­zie na ła­wicę śle­dzi bał­tyc­kich, ale to do­piero po­czą­tek. W Gdyni zbu­do­wany zo­sta­nie pro­to­typ pod­wod­nego ho­telu, za­pro­jek­to­wa­nego przez ze­spół na­ukow­ców — głów­nie z Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Środki na ten cel po­zy­skano z fun­du­szy unij­nych. Kon­struk­cją są już oczy­wi­ście za­in­te­re­so­wani in­we­sto­rzy z Du­baju i Ma­le­di­wów, bo­wiem ho­tel za­pro­jek­to­wano głów­nie z my­ślą o miej­scach, w któ­rych wody są na tyle czy­ste, by po­zwa­lały na obserwację […]

Podgląd: Moja ręka mnie bije!

Moja ręka mnie bije!

To, jak po­strze­gamy gra­nice na­szego ciała, za­leży od umy­słu. Ale mózg może się cza­sem my­lić, a wów­czas do­cho­dzi do za­dzi­wia­ją­cych za­bu­rzeń. Może się oka­zać, że wła­sna ręka może być twoim naj­więk­szym wro­giem, a na­wet za­gra­żać two­jemu ży­ciu! Tak trak­tują swoją górną koń­czynę osoby chore na syn­drom AHS (Alien hand syn­drome). Wła­sna ręka, naj­czę­ściej prawa, jest dla nich zu­peł­nie obca […]

Jak wyglądało latanie w kosmos u Lema?

Do­da­tek do Au­dy­cji 35 Jak wy­glą­dało la­ta­nie w ko­smos u Lema?

Podgląd: Lem w kosmosie

Lem w kosmosie

Pierw­szy pol­ski sa­te­lita zo­stał na­zwany Lem, na cześć wiel­kiego pi­sa­rza science-fi­c­tion. Na­zwę wy­brali in­ter­nauci, a ofi­cjal­nie za­twier­dziła ją mi­ni­ster na­uki prof. Bar­bara Ku­drycka, od­sła­nia­jąc w po­nie­dzia­łek w Cen­trum Ba­dań Ko­smicz­nych PAN w War­sza­wie ta­blicę pa­miąt­kową. Ku­drycka przy­po­mniała, że twór­czość Sta­ni­sława Lema przez wiele lat po­sze­rzała gra­nice wy­obraźni na­ukow­ców, pro­wo­ku­jąc ich do sta­wia­nia no­wych py­tań, zaś jego „tezy i kon­cep­cje inspirowały […]