Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kultura’

Podgląd: Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Dlaczego mówimy o kulturze wysokiej i niskiej?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Dawni kry­tycy – Mat­thew Ar­nold, Tho­mas Ste­arns Eliot, The­odor Ad­orno i wielu in­nych – po­zo­sta­wili nam w spadku roz­róż­nie­nie na dwa typy kul­tury. Pierw­szy z nich zwy­kło się na­zy­wać kul­turą wy­soką, eli­tarną, ar­ty­styczną. Drugi ro­dzaj to kul­tura po­pu­larna, ni­ska, ma­sowa (dla uprosz­cze­nia po­mińmy róż­nice mię­dzy tymi przy­miot­ni­kami). Opo­zy­cję taką za­zwy­czaj odczuwamy […]

Audycja 67 — Kultura nadmiaru

Ta­śmowa pro­duk­cja i roz­wój tech­no­lo­gii, zwłasz­cza in­for­ma­tycz­nych za­pew­niły nam ła­twy do­stęp do wszel­kiego ro­dzaju dóbr i in­for­ma­cji. Pro­du­ku­jemy je ma­sowo, ma­sowo ku­pu­jemy, ma­sowo wy­rzu­camy na śmiet­nik. Jaki wpływ ma ten nad­miar na na­sze ży­cie i na sto­sunki mię­dzy ludźmi?

Podgląd: Partytura z tabletu

Partytura z tabletu

Smart­fony szybko osią­gnęły prze­wagę nad „zwy­kłymi” te­le­fo­nami. Te­raz swoje miej­sce na rynku zdo­by­wają ta­blety. Co­raz wię­cej osób do­strzega ko­rzy­ści ja­kie nie­sie praca z nimi. Czy za­gosz­czą na stałe rów­nież w świą­ty­niach sztuki? Tech­no­lo­gia cy­frowa wkro­czyła już do bruk­sel­skiej fil­har­mo­nii. Tam­tejsi mu­zycy de­mon­stra­cyj­nie wy­rzu­cili pa­pie­rowe par­ty­tury i są pierw­szą na świe­cie or­kie­strą, która ko­rzy­sta wła­śnie z ta­ble­tów. Trzeba na­dą­żać za […]

Kultura w Wielkopolsce okiem nauki

Ha­słem ostat­nich mie­sięcy jest w Po­zna­niu słowo „sport”, a kon­kret­niej – piłka nożna. Ba­da­cze pra­cu­jący w In­sty­tu­cie Kul­tu­ro­znaw­stwa UAM nie za­po­mi­nają jed­nak o kul­tu­rze. W po­wsta­łym w 2010. roku Re­gio­nal­nym Ob­ser­wa­to­rium Kul­tury pro­wa­dzą ba­da­nia nad za­gad­nie­niami po­li­tyki kul­tu­ral­nej w re­gio­nie wiel­ko­pol­skim. O szcze­gó­łach dzia­łal­no­ści ROK oraz współ­pracy z sa­mo­rzą­dami opo­wiada dr Prze­my­sław Kie­li­szew­ski i dr Mar­cin Po­praw­ski. B+R: Skąd po­mysł, aby za­jąć się ob­sza­rem kultury […]

Podgląd: Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Ko­lejny, trzy­na­sty nu­mer cza­so­pi­sma NIMB nie jest, jak może su­ge­ro­wać ty­tuł, po­świę­cony trans­fe­rowi tech­no­lo­gii. W tym wy­da­niu CITTRU i za­pro­szeni przez re­dak­cję au­to­rzy sku­pili się na „sprze­da­wa­niu” na­uki, czyli jej obec­no­ści w me­diach. Zna­czącą część tego wy­da­nia po­świe­cono rów­nież or­ga­ni­zo­wa­nemu przez CITTRU — Fo­rum No­wej Na­uki (17–18.04.2012). Po­le­camy in­try­gu­jący tekst Ma­cieja Majki, który w prze­ko­nu­jący spo­sób ana­li­zuje po­wią­za­nia nauki […]

Podgląd: Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Za­pra­szamy do lek­tury naj­now­szego nu­meru mie­sięcz­nika „Znak”, w któ­rym m.in. o przy­szło­ści me­diów de­ba­tują: Zyg­munt Bau­man, Wie­sław Go­dziec, Mar­cin Król, Nic New­man, Alek­san­der Smo­lar, An­drzej Stan­kie­wicz. „Te­ma­tem Mie­siąca” jest edu­ka­cja sek­su­lana w szko­łach. Na ła­mach pe­rio­dyku po­ja­wiają się py­ta­nie: Czym jest edu­ka­cja sek­su­alna? Czym różni się od wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie? Co prze­ma­wia za wpro­wa­dze­niem jej obo­wiąz­kowo do szkół? Jakie […]