Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kuchnia’

Podgląd: Mobilny akademik

Mobilny akademik

Wa­runki miesz­kalne w pol­skich aka­de­mi­kach do luk­su­so­wych ra­czej nie na­leżą, a i tak chęt­nych jest za­wsze wię­cej niż miejsc. Nie­sza­blo­nowo kwe­stię za­kwa­te­ro­wa­nia stu­den­tów roz­wią­zały wła­dze KATHO — Ka­to­lic­kiego Uni­wer­sy­tetu w Co­ur­trai w Bel­gii. Zo­stał tam „wdro­żony” pro­to­ty­powy, mo­bilny dom stu­dencki HUB 01. Pro­to­typ zaj­muje 225 m² po­wierzchni, zo­stał utwo­rzony w 2011 roku ale za­pre­zen­to­wano go do­piero po­nad rok póź­niej pod­czas International […]

Podgląd: Jajecznica nie przypalona, ale czy zdrowa?

Jajecznica nie przypalona, ale czy zdrowa?

Kiedy ostatni raz sma­ży­li­ście na przy­kład ja­jecz­nicę na te­flo­no­wej pa­telni? Za­sta­na­wia­li­ście się przy tej oka­zji jak ta su­per po­włoka, dzięki któ­rej trud­niej przy­pa­lić obiad, wpływa na wa­sze zdro­wie? Do pro­duk­cji wielu rze­czy co­dzien­nego użytku używa się syn­te­tycz­nych związ­ków che­micz­nych z grupy per­flu­oro­wę­glo­wo­do­rów (PFC). Na­leży do nich mię­dzy in­nymi wła­śnie te­flon. Są to sub­stan­cje nie wchła­nia­jące wody, […]

Podgląd: Curry na bombę

Curry na bombę

Bomba ko­ja­rzy się prze­waż­nie z wojną, a ostat­nio z ter­ro­ry­zmem. Tylko nie­któ­rzy mogą mieć sko­ja­rze­nia z ja­kąś sex-bombą. Gdyby pod­czas wy­kładu za­py­tać komu bomba ko­ja­rzy się z do­brą kuch­nią mało praw­do­po­dobne jest, by ktoś się zgło­sił. Czy słusz­nie? Na­ukowcy z Uni­ver­sity of Mas­sa­chus­sets w Lo­well od­kryli, że sza­fran in­dyj­ski, po­pu­lar­nie zwany kur­kumą, główny skład­nik curry, może być do­sko­na­łym wy­kry­wa­czem ma­te­ria­łów wy­bu­cho­wych. Ame­ry­kań­scy naukowcy […]