Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘książka’

Podgląd: Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Zmiany ję­zy­kowe do­ko­nują się na na­szych oczach. Co­raz wię­cej pol­skich słów znika. Dla­tego gło­so­wa­nie na pol­skie wy­razy, które wy­szły już z uży­cia, ale warto oca­lić je od za­po­mnie­nia zor­ga­ni­zo­wała Bi­blio­teka Ślą­ska w Ka­to­wi­cach. Ja­kie słowo wy­grało? Kto pa­mięta dzi­siaj, że „go­rzeć” nie­gdyś zna­czyło pa­lić się pło­mie­niem, na ko­guta mó­wiono „kur”, a o bie­daczce — „nie­boga”? Komu bra­kuje „po­ciot­ków”, […]

Podgląd: Czy literatura przetrwa?

Czy literatura przetrwa?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Do­nie­sie­nia z pol­skich ba­dań nad czy­tel­nic­twem są zwy­kle utrzy­mane w to­nie mi­no­ro­wym. Przy­glą­da­jąc się smut­nym wnio­skom, które wy­cią­gają dzien­ni­ka­rze z ra­por­tów spo­rzą­dza­nych na przy­kład przez Cen­trum Ba­da­nia Opi­nii Spo­łecz­nej i Bi­blio­tekę Na­ro­dową, nie­trudno wpaść w głę­boki pe­sy­mizm co do przy­szło­ści li­te­ra­tury (nie tylko w na­szym kraju). Czy jest on uza­sad­niony? Za­sta­nówmy się, jak może […]

Podgląd: Skąd popularność fantastyki

Skąd popularność fantastyki

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Igrzy­ska śmierci, Dom w głębi lasu, Aven­gers, Kró­lewna Śnieżka i łowca, Nie­sa­mo­wity Spi­­der-Man, Pro­me­te­usz, Mroczny Ry­cerz po­wstaje – to tylko kilka z gło­śnych ostat­nio fil­mów, które za­li­czyć można do fan­ta­styki. Rów­nież w li­te­ra­tu­rze ta od­miana kul­tury jest po­wszechna, o czym świad­czą wy­niki sprze­daży cy­klu o Har­rym Pot­te­rze czy też sagi Pieśń lodu i ognia (jej […]

Archimedes i media

Fa­scy­nu­jąca hi­sto­ria od­cy­fro­wy­wa­nia sta­ro­żyt­nego ma­nu­skryptu Ar­chi­me­desa za­czyna się 29 paź­dzier­nika 1998, kiedy nie­znany na­bywca za­ku­pił to dzieło za kwotę 2 200 000 do­la­rów. To, na co mi­liony wy­dał ano­ni­mowy zwy­cięzca li­cy­ta­cji w domu au­kcyj­nym Christie’s było w chwili trans­ak­cji znisz­czo­nym i za­ple­śnia­łym zbio­rem stro­nic. Na do­da­tek książka była pa­limp­se­stem. Jak ją od­czy­tać? W tym na­uko­wym dą­że­niu do wie­dzy pewne za­da­nie speł­niły media. * […]

Podgląd: Książka z wbudowaną inteligencją

Książka z wbudowaną inteligencją

E‑booki zdo­by­wają co­raz więk­szą po­pu­lar­ność. Stają się co­raz bar­dziej do­stępne, wkrótce być może także w Pol­sce będą nieco tań­sze. Jesz­cze tro­chę i punkty ko­piu­jące jesz­cze nie­dawno pod­ręcz­niki aka­de­mic­kie będą mu­siały uznać wyż­szość książki ścią­gnię­tej z sieci. Czy aby na pewno? Co prze­ma­wia za cy­frową książką? Są dość ła­two do­stępne, za­wsze pod ręką, są też tań­sze niż tra­dy­cyjne książki i nie […]

Podgląd: Promocja prac naukowych i popularnonaukowych na polskim rynku wydawniczym

Promocja prac naukowych i popularnonaukowych na polskim rynku wydawniczym

Pro­mo­cja prac na­uko­wych i po­pu­lar­no­nau­ko­wych na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym Przed­mio­tem tego tek­stu są za­biegi pro­mo­cyjne sto­so­wane przez pol­skich wy­daw­ców ksią­żek na­uko­wych, a w mniej­szym stop­niu – także po­pu­lar­no­nau­ko­wych. Okre­śle­nie „pol­scy wy­dawcy” od­nosi się tu­taj do wy­daw­nictw dzia­ła­ją­cych na kra­jo­wym rynku, nie­za­leż­nie od ich wła­ści­ciela (stąd np. uwzględ­nie­nie Reader’s Di­gest). Tekst nie obej­muje ofi­cyn, które daw­niej zaj­mo­wały się […]

Podgląd: Hakowanie uniwersytetu

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sa­nia książki na te­mat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wa­nie sys­temu aka­de­mic­kiego w Pol­sce. Na ar­ty­kuły na li­cen­cji CC-BY-SA cze­kamy do 10 li­sto­pada. W jaki spo­sób in­ter­net wpły­nął na funk­cjo­no­wa­nie pol­skich uczelni? Czy zmie­nił spo­sób, w jaki ko­rzy­stamy z wie­dzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak na­uka 2.0 czy poza populistycznymi […]

Podgląd: Muzyka inspirowana nauką

Muzyka inspirowana nauką

Björk to pio­sen­karka która lubi za­ska­ki­wać. Nie tylko ory­gi­nal­nym spo­so­bem ubie­ra­nia się. Jej naj­now­sza płyta, która wła­śnie się uka­zała, zo­stała za­in­spi­ro­wana przez… neu­ro­lo­gię. Ale to nie je­dyna dzie­dzina na­uki, o któ­rej śpiewa is­landzka wo­ka­listka. Na po­czątku była książka neu­ro­loga Oli­vera Sacksa „Mu­si­co­phi­lia”, mó­wiąca o na­tu­ral­nej em­pa­tii jaka łą­czy umysł z mu­zyką. Oczy­wi­ście, ja wy­ko­nuję mu­zykę, ale chcia­łam także […]

Podgląd: Czekając na tłumaczenie…

Czekając na tłumaczenie…

Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” pro­po­nuje wspólne po­szu­ki­wa­nie pu­bli­ka­cji – ksią­żek i ar­ty­ku­łów – które po­mimo swo­jej du­żej wagi i zna­cze­nia dla świa­to­wej hu­ma­ni­styki, nie do­cze­kały się jesz­cze prze­kładu na ję­zyk pol­ski. Na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej SNH umie­ściło dwie an­kiety, za po­mocą któ­rych można zgła­szać swoje pro­po­zy­cje. Pierw­sza do­ty­czy pu­bli­ka­cji now­szych, któ­rych au­to­rzy żyją, bądź zmarli po 1950 roku; […]

Podgląd: Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Wiele osób lubi te­mat po­dróży w cza­sie. Ja rów­nież, jed­nak pod wa­run­kiem, że roz­ma­wiamy o nich ję­zy­kiem na­uki albo cho­ciaż „twar­dej” li­te­ra­tury science-fi­c­tion. A co zro­bić, kiedy o po­dró­żach w cza­sie chcemy po­czy­tać bez prze­szkód i obawy, że ciągi „krzacz­ków i cy­fe­rek” nie po­zwolą nam zro­zu­mieć ani jed­nej strony? Oczy­wi­ście się­gnąć po jedną z po­zy­cji w im­po­nu­ją­cym do­robku pro­fe­sora Mi­chio Kaku. Nie­dawno na pol­skim rynku nakładem […]