Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Kraków’

Podgląd: Naukowiec w biznesie — cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R

Naukowiec w biznesie — cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R

INVESTIN Fun­dusz Za­awan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii, roz­wi­ja­jący i ko­mer­cja­li­zu­jący pro­jekty za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gii oraz firma As­sign Cli­ni­cal Re­se­arch Po­land Sp. z o.o., dzia­ła­jąca w ob­sza­rze ba­dań kli­nicz­nych, przy­go­to­wały se­rię bez­płat­nych szko­leń i warsz­ta­tów z za­kresu pro­wa­dze­nia ba­dań na­uko­wych i ko­mer­cja­li­za­cji ich wy­ni­ków. Pro­jekt skie­ro­wany jest do pra­cow­ni­ków na­uko­wych i na­­u­kowo-dy­­da­k­ty­cz­nych z dzie­dzin me­dy­cyny i bio­tech­no­lo­gii, pra­cu­ją­cych na uczel­niach, w in­sty­tu­tach na­uko­wych i ba­daw­czych lub w jed­nost­kach two­rzą­cych kon­sor­cja na­ukowe. Działania […]

Podgląd: Ambient w Krakowie

Ambient w Krakowie

Dwu­na­stego grud­nia by­li­śmy w Gli­wi­cach, a trzy­na­stego można nas było zna­leźć w śnież­nym i bia­łym Kra­ko­wie. Po­zo­sta­jąc w kli­ma­tach po­li­tech­nicz­nych, po­sta­no­wi­li­śmy swoją obec­no­ścią wzbo­ga­cić przed­świą­teczny kli­mat na Po­li­tech­nice Kra­kow­skiej. Stu­denci PK oka­zali się wy­traw­nymi i efek­tyw­nymi gra­czami, dzięki czemu bar­dzo efek­tyw­nie udało nam się na­gra­dzać ga­dże­tami, upo­min­kami i bez­cenną wie­dzą o na­szym pro­jek­cie. Mimo świet­nej za­bawy mu­sie­li­śmy opu­ścić Kra­ków i ge­nialną Po­li­tech­nikę Kra­kow­ską, żeby […]

Podgląd: Jak Smok Wawelski został dinozaurem…

Jak Smok Wawelski został dinozaurem…

Z bajki wiemy, że Smok Wa­wel­ski miał swoją ja­ski­nię pod Wa­we­lem, ter­ro­ry­zo­wał miesz­kań­ców Kra­kowa i zo­stał po­ko­nany pod­stę­pem przez szew­czyka Dra­tewkę. Czy ist­niał na­prawdę, czy był wy­two­rem ludz­kiej fan­ta­zji? Zda­niem pol­skich na­ukow­ców Smok wa­wel­ski ist­niał na­prawdę. Był Te­ro­po­dem i żył na te­re­nach dzi­siej­szej Pol­ski 200 mi­lio­nów lat temu. Szczątki di­no­zaura od­ko­pał w Li­so­wi­cach na Ślą­sku ze­spół z Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego i Instytutu […]