Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kosmos’

Kiedy w ramach Open Sky zostanie wystrzelona rakieta?

Do­da­tek do Au­dy­cji 35 Kiedy w ra­mach Open Sky zo­sta­nie wy­strze­lona rakieta? 

Jak wyglądało latanie w kosmos u Lema?

Do­da­tek do Au­dy­cji 35 Jak wy­glą­dało la­ta­nie w ko­smos u Lema?

Ile może kosztować indywidualna wycieczka w kosmos?

Do­da­tek do Au­dy­cji 35 Ile może kosz­to­wać in­dy­wi­du­alna wy­cieczka w kosmos? 

Podgląd: Więcej przestrzeni! Szybko!

Więcej przestrzeni! Szybko!

Bra­kuje to­bie prze­strzeni do ży­cia? Mamy dla cie­bie do­bre in­for­ma­cje! Prze­strzeni tej bę­dzie co­raz wię­cej, przy­bywa jej za­ska­ku­jąco szybko. Py­ta­nie tylko jak ją za­go­spo­da­ro­wać… Oka­zuje się, że Wszech­świat roz­sze­rza się z co­raz więk­szą prę­ko­ścią. To od­kry­cie fi­zy­ków za­sko­czyło wielu na­ukow­ców i przy­nio­sło Na­grodę No­bla z fi­zyki. Otrzy­mali ją Saul Per­l­mut­ter, Brian P. Schmidt i Adam G. Riess. Po­noć na­gro­dzeni fizycy […]

Podgląd: Windą do nieba

Windą do nieba

To ty­tuł po­pu­lar­nej pio­senki ze­społu 2+1, ale ostat­nio także nowy spo­sób na eks­plo­ra­cję ko­smosu. Czło­wiek od kil­ku­dzie­się­ciu lat ma śmiałe wi­zje ko­lo­ni­za­cji ko­smosu, ale prze­szkodą w ich re­ali­za­cji jest na­pęd. Ra­kiety trudno na­zwać oszczęd­nymi… Aby ode­rwać się od Ziemi po­trzebne są ogromne ilo­ści pa­liwa, a to nie­stety kosz­tuje. We­dług wy­li­czeń wy­nie­sie­nie 455 gra­mów ła­dunku na or­bitę z użyciem […]

Podgląd: Lem w kosmosie

Lem w kosmosie

Pierw­szy pol­ski sa­te­lita zo­stał na­zwany Lem, na cześć wiel­kiego pi­sa­rza science-fi­c­tion. Na­zwę wy­brali in­ter­nauci, a ofi­cjal­nie za­twier­dziła ją mi­ni­ster na­uki prof. Bar­bara Ku­drycka, od­sła­nia­jąc w po­nie­dzia­łek w Cen­trum Ba­dań Ko­smicz­nych PAN w War­sza­wie ta­blicę pa­miąt­kową. Ku­drycka przy­po­mniała, że twór­czość Sta­ni­sława Lema przez wiele lat po­sze­rzała gra­nice wy­obraźni na­ukow­ców, pro­wo­ku­jąc ich do sta­wia­nia no­wych py­tań, zaś jego „tezy i kon­cep­cje inspirowały […]

Podgląd: Podróż do wnętrza człowieka

Podróż do wnętrza człowieka

Mało kto pa­mięta chyba film In­ter­ko­smos z 1987 za­li­czany w tej chwili o kla­syki kina. Jesz­cze mniej osób ko­ja­rzy ob­raz z 1966 za­ty­tu­ło­wany Fan­ta­styczna po­dróż. Oba filmy opo­wia­dają o eks­pe­ry­men­cie, dzięki któ­remu lu­dzie wraz z ło­dzią pod­wodną zo­stają zmniej­szeni do roz­mia­rów po­zwa­la­ją­cych na wstrzyk­nię­cie ich do krwio­biegu czło­wieka. Ta fil­mowa fik­cja staje się po­woli rze­czy­wi­sto­ścią. Pra­wie… Na­no­tech­no­lo­dzy z Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia zbudowali […]

Strona 5 z 5 ‹ Pierwszy 2 3 4 5