Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kosmos’

Podgląd: Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­no­mów z Chile, Wiel­kiej Bry­ta­nii i Hisz­pa­nii zna­lazł oznaki ży­cia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zu­jąc ziem­skie świa­tło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­da­wać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje ży­cie na Ziemi to fakt oczy­wi­sty, wy­star­czy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szu­kać w ko­smo­sie. Jed­nak na­ukowcy te­sto­wali w ten spo­sób nową tech­nikę, którą bę­dzie można w przy­szło­ści zastosować […]

Podgląd: Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Kostki zostaną rzucone… na orbitę

Zbli­żają się wa­len­tynki, a więc czas gdy głę­boko i cza­sami z na­dzieją wpa­try­wać się bę­dziemy w oczy wy­bra­nej przez na­sze serce osoby. Za­nim to jed­nak na­stąpi, warto spoj­rzeć na niebo gwiaź­dzi­ste. Dzień przed wa­len­tyn­kami, w po­nie­dzia­łek 13 lu­tego mię­dzy 11:00 a 13:00 ra­kieta Vega wy­nie­sie w ko­smos pierw­szego pol­skiego sa­te­litę PW-Sat. W ca­ło­ści zbu­do­wana zo­stała przez stu­den­tów Po­li­tech­niki War­szaw­skiej. To stąd w na­zwie li­terki PW. […]

Polskie lądowanie na Marsie

Pol­ska nie jest pań­stwem za­li­cza­nym do naj­bar­dziej ak­tyw­nych w eks­plo­ro­wa­niu ko­smosu. Każdy za­pewne wskaże Mi­ro­sława Her­ma­szew­skiego, który w la­tach sie­dem­dzie­sią­tych od­był lot na po­kła­dzie ra­dziec­kiego statku So­juz. Inni wie­dzą, że pol­ska apa­ra­tura mon­to­wana jest w sa­te­li­tach krą­żą­cych po or­bi­cie ziemi oraz na Mię­dzy­na­ro­do­wej Sta­cji Ko­smicz­nej. Jed­nak nie­wielu wie, że pol­scy stu­denci i kon­struk­to­rzy są ce­nio­nymi spe­cja­li­stami w dzie­dzi­nie lot­nic­twa i technologii […]

Audycja 43 — Teleportuj mnie, Scotty!

Czy zni­ka­nie w jed­nym miej­scu i po­ja­wia­nie się w in­nym jest w ogóle moż­liwe? Jak to ro­bili w Star­Treku? Co to są zja­wi­ska kwan­towe i co mają wspól­nego z teleportacją?

Podgląd: Św. Mikołaj wykorzystuje technologię NASA

Św. Mikołaj wykorzystuje technologię NASA

NASA uważa, że tech­no­lo­gia uży­wana na co dzień w domu, sa­mo­cho­dzie lub kom­pu­te­rze po­cho­dzi w znacz­nej czę­ści z ba­dań ko­smicz­nych. Agen­cja zle­ciła fir­mie Sony Pic­tu­res na­krę­ce­nie mi­nu­to­wej ani­ma­cji, w któ­rej po­ka­zano, że za­awan­so­waną tech­no­lo­gię wy­ko­rzy­stuje także… św. Mi­ko­łaj. Św. Mi­ko­łaj i jego elfy dys­po­nują ty­sią­cem kom­pu­te­rów i nie­zwy­kle szyb­kim stat­kiem ko­smicz­nym S‑1, który sta­nowi po­łą­cze­nie sań z USS En­ter­prise. Dzięki nim, w ciągu jednej […]

Audycja 41 – E.T dzwoni do domu, czyli o poszukiwaniu obcych cywilizacji

Co to jest ży­cie? Po co nam ko­smici? Jak ich szu­kać i gdzie się spo­dzie­wamy ich znaleźć?

Meteor, asteroida, kometa — jakie są między nimi różnice

Do­da­tek do au­dy­cji 40 Me­teor, aste­ro­ida, ko­meta — ja­kie są mię­dzy nimi różnice

Audycja 40 — Bruce’a Willisa zatrudnię od zaraz, czyli co grozi Ziemi

Co to są pla­ne­to­idy po­ten­cjal­nie nie­bez­pieczne? Jak je wy­kryć? Jak się ich pozbyć?

Audycji 39 — Sprzątanie wszechświata, czyli co nam lata nad głowami

Co wy­rzu­ci­li­śmy w ko­smos? jak to po­sprzą­tać? Czy ko­smiczne śmieci są niebezpieczne?

Kto się tymi śmieciami zajmuje w skali światowej

Do­da­tek do au­dy­cji 39 Kto się tymi śmie­ciami zaj­muje w skali światowej

Strona 2 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›