Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘kora przedczołowa’

Podgląd: Jak działa mózg, gdy mamy „głowę w chmurach”

Jak działa mózg, gdy mamy „głowę w chmurach”

We­dług le­gendy Ar­chi­me­des le­żąc w swo­jej wan­nie i za­ży­wa­jąc ką­pieli, od­krył prawo wy­por­no­ści. Ot, po pro­stu mył się i na­gle za­krzyk­nął „Heu­reka!”. Za­zdrość ła­pie czło­wieka, gdy zdaje so­bie sprawę z tego, że nie­któ­rych ol­brzy­mia in­spi­ra­cja tra­fia zu­peł­nie przy­pad­kiem. Gdzie spra­wie­dli­wość? Gdzie roz­są­dek? Jak to zwy­kle bywa – pew­nie w na­tu­ral­nym sta­nie rze­czy. Na­ukowcy przez wiele lat sku­pieni byli na kon­kret­nych czyn­no­ściach mózgu […]

Podgląd: Mózg w sosie własnym

Mózg w sosie własnym

Ar­ty­kuł ten do­ty­czyć bę­dzie mó­zgu i ćwi­czeń, które mają na celu po­lep­sze­nie jego funk­cjo­no­wa­nia. Na po­czątku jed­nak mu­szę za­zna­czyć kilka rze­czy. Nie chcę by tekst zro­zu­miany był na opak. Albo by był po pro­stu źle zin­ter­pre­to­wany. To, co mam za­miar opi­sać, to czy­sta na­uka i ba­da­nia neu­ro­bio­lo­giczne, choć po­wią­za­nia mię­dzy pew­nymi prak­ty­kami i na­uką są dla wielu przynajmniej […]