Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘konferencja’

Podgląd: Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Open Ac­cess jest na­dzieją pol­skiej na­uki? Czy po­win­ni­śmy przejść na „drugi” po­ziom upra­wia­nia wie­dzy w Pol­sce? Jak pol­ska na­uka po­winna kre­ować swój wi­ze­ru­nek? Czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe? — to wy­brane za­gad­nie­nia, które po­ru­szą uczest­nicy „Fo­rum No­wej Na­uki. Na­uka 2.0 — wię­cej niż in­ter­net”. Cen­trum In­no­wa­cji Trans­feru Tech­no­lo­gii i Roz­woju Uni­wer­sy­tetu (CITTRU) 17 i 18 kwiet­nia na Uniwersytet […]

Śmierć w zwierciadle humanistyki

Kon­fe­ren­cja „Śmierć w zwier­cia­dle hu­ma­ni­styki”. Sto­wa­rzy­sze­nie „Nowa Hu­ma­ni­styka” ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kich stu­den­tów, dok­to­ran­tów, pra­cow­ni­ków na­uko­wych oraz ba­da­czy po­za­in­sty­tu­cjo­nal­nych do udziału (czyn­nego i bier­nego) w or­ga­ni­zo­wa­nej we współ­pracy z In­sty­tu­tem Fi­lo­lo­gii Sło­wiań­skiej ogól­no­pol­skiej in­ter­dy­scy­pli­nar­nej kon­fe­ren­cji „Śmierć w zwier­cia­dle hu­ma­ni­styki”. Bę­dzie to już czwarte spo­tka­nie z cy­klu sym­po­zjów, któ­rego ce­lem jest spoj­rze­nie na zja­wi­ska obecne w kul­tu­rze i sztuce przez pry­zmat dys­cy­plin hu­ma­ni­stycz­nych oraz próba […]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo Współczesnego Świata — wyzwania i zagrożenia

Za­pra­szamy do udziału w II Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Na­uko­wej Bez­pie­czeń­stwo Współ­cze­snego Świata — wy­zwa­nia i za­gro­że­nia! Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 15 marca 2012 roku w Po­zna­niu. W od­po­wie­dzi na duże za­in­te­re­so­wa­nie I edy­cją kon­fe­ren­cji za­pra­szamy do udziału w jej ko­lej­nej od­sło­nie, kon­ty­nu­ują­cej te­ma­tykę bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­wego i mię­dzy­na­ro­do­wego. Pod­czas kon­fe­ren­cji zo­staną po­ru­szone kwe­stie bez­pie­czeń­stwa w me­diach, ję­zyku, szkole, ro­dzi­nie, kul­tu­rze, eko­lo­gii, eko­no­mii, in­for­ma­tyce, pra­wie, lo­gi­styce oraz […]

Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski

Za­kład Ba­dań nad Go­spo­darką Nie­miecką wspól­nie z Za­kła­dem Glo­bal­nych Współ­za­leż­no­ści Go­spo­dar­czych In­sty­tutu Go­spo­darki Świa­to­wej Szkoły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie or­ga­ni­zują ogól­no­pol­ską kon­fe­ren­cję na­ukową pt.: „Zmiana miej­sca Nie­miec i Ro­sji w go­spo­darce świa­to­wej w pierw­szej de­ka­dzie XXI wieku. Im­pli­ka­cje dla Pol­ski” Kon­fe­ren­cja ta od­bę­dzie się w Szkole Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie w dniu 25 paź­dzier­nika 2011 r. Szcze­gó­łowy pro­gram zo­sta­nie ro­ze­słany za­in­te­re­so­wa­nym w ter­mi­nie póź­niej­szym. Głównym […]

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, formy i metody pracy

Fun­da­cja „Pro­myk Słońca” za­pra­sza na kon­fe­ren­cję Uczeń nie­peł­no­sprawny w szkole ogól­no­do­stęp­nej – po­moc psy­­cho­­lo­­giczno-pe­­da­­go­­giczna, formy i me­tody pracy Kon­fe­ren­cja ad­re­so­wana jest do dy­rek­to­rów szkół, na­uczy­cieli, pe­da­go­gów szkol­nych, psy­cho­lo­gów, te­ra­peu­tów i ro­dzi­ców. Ce­lem kon­fe­ren­cji jest omó­wie­nie ak­tu­al­nych za­gad­nień do­ty­czą­cych kształ­ce­nia uczniów ze spe­cjal­nymi po­trze­bami edu­ka­cyj­nymi, za­sad udzie­la­nia wspar­cia i po­mocy psy­­cho­­lo­­giczno-pe­­da­­go­­gi­cz­nej za­dań szkół w świe­tle no­wych re­gu­la­cji praw­nych. Spo­tka­nie bę­dzie oka­zją do […]

Przygody nierozumu. Szaleństwo – myśl – kultura

Koło Na­ukowe „Wol­no­MI­SH­li­ciele” ma przy­jem­ność za­pro­sić na IV Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję Na­ukową Wol­no­MI­SH­li­cieli „Przy­gody nie­ro­zumu. Sza­leń­stwo – myśl – kul­tura”, którą od­bę­dzie się 15–16 wrze­śnia 2011 roku w Sali Rady Wy­działu Fi­lo­lo­gicz­nego Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego [Ka­to­wice, Plac Sejmu Ślą­skiego 1]. Sza­le­niec jest zwia­stu­nem prawdy (M. Fo­ucault) W Idio­tach Larsa von Triera grupa osób sy­mu­luje sza­leń­stwo w prze­ko­na­niu, że roz­wój kul­tu­ralny nie­uchron­nie zmu­sza nas do […]

Hermeneutics — Ethics — Education — Media

In­ter­na­tio­nal Con­gress He­r­me­­neu­­tics-Ethics-Edu­­ca­­tion-Me­­dia To­ruń, Sep­tem­ber 5–8, 2011 Co-or­ga­­ni­­zed by the In­sti­tute of Phi­lo­so­phy, Ni­co­laus Co­per­ni­cus Uni­ver­sity, To­ruń, Po­land, and the In­ter­na­tio­nal In­sti­tute for Her­me­neu­tics We­lcome to the In­ter­na­tio­nal Con­gress He­r­me­­neu­­tics-Ethics-Edu­­ca­­tion-Me­­dia We­bsite! This is an in­vi­ta­tion to re­think the re­spon­si­bi­lity of her­me­neu­tics in the age of in­ter­pre­ta­tion, di­gi­tal cul­ture, and glo­ba­li­za­tion. Ga­the­ring­the le­ading in­ter­na­tio­nal experts in her­me­neu­tics, we […]