Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘komputer’

Podgląd: Dom jak… słonecznik

Dom jak… słonecznik

Kie­dyś ma­rzono o szkla­nych do­mach. W do­bie co­raz wyż­szych cen ener­gii ma­rze­niem staje się dom, który ogrzeje i oświe­tli się sam. Każ­dego kto pla­nuje bu­dowę ta­kiego wła­śnie wła­snego „M” za­pra­szamy do Por­tu­ga­lii. Tam, na te­re­nie jed­nej z dziel­nic Co­im­bry, po­wsta­nie cał­ko­wi­cie sa­mo­wy­star­czalny ener­ge­tycz­nie bu­dy­nek. „Dom-sło­­ne­cz­nik”, bę­dzie cał­ko­wi­cie za­si­lany tylko ener­gią sło­neczną oraz wia­trem. Dom zo­sta­nie usta­wiony na spe­cjal­nej kon­struk­cji, dzięki […]

Podgląd: Najmniejszy na świecie układ elektroniczny

Najmniejszy na świecie układ elektroniczny

Ame­ry­kań­scy na­ukowcy zbu­do­wali naj­mniej­szy na świe­cie układ elek­tro­niczny z dwoma prze­wo­dami od­le­głymi od sie­bie o 150 ato­mów. Układ zbu­do­wano w tech­no­lo­gii 15 na­no­me­trów. To bli­ska droga do co­raz mniej­szych, ale bar­dziej wy­daj­nych pro­ce­so­rów. We­dług uczo­nych z McGill Uni­ver­sity i San­dia Na­tio­nal La­bo­ra­to­ries, taki układ umoż­liwi także stwo­rze­nie chi­pów kom­pu­te­ro­wych, które będą wy­dzie­lały mniej cie­pła niż obec­nie pro­du­ko­wane mo­dele. Wy­dzie­la­nie ciepła […]

Podgląd: Symulator porodów

Symulator porodów

W cy­ber­prze­strzeni zna­leźć można chyba wszystko. Są wir­tu­alne ogródki, zwie­rzęta, zna­jomi, wir­tu­alne po­rody… Ten ostatni nie służy jed­nak do za­bawy. Ma po­ma­gać le­ka­rzom i przy­szłym ma­mom. Na Uni­ver­sité Pa­ris Sud po­wstał kom­pu­te­rowy pro­gram, który sy­mu­luje praw­do­po­dobny prze­bieg po­rodu. Dzięki tej apli­ka­cji można oce­nić ewen­tu­alne ry­zyko kom­pli­ka­cji, od­po­wied­nio przy­go­to­wać le­ka­rzy oraz wy­brać naj­lep­szą pro­ce­durę po­stę­po­wa­nia. Sy­mu­la­tor, na­zwany przez […]

Podgląd: Św. Mikołaj wykorzystuje technologię NASA

Św. Mikołaj wykorzystuje technologię NASA

NASA uważa, że tech­no­lo­gia uży­wana na co dzień w domu, sa­mo­cho­dzie lub kom­pu­te­rze po­cho­dzi w znacz­nej czę­ści z ba­dań ko­smicz­nych. Agen­cja zle­ciła fir­mie Sony Pic­tu­res na­krę­ce­nie mi­nu­to­wej ani­ma­cji, w któ­rej po­ka­zano, że za­awan­so­waną tech­no­lo­gię wy­ko­rzy­stuje także… św. Mi­ko­łaj. Św. Mi­ko­łaj i jego elfy dys­po­nują ty­sią­cem kom­pu­te­rów i nie­zwy­kle szyb­kim stat­kiem ko­smicz­nym S‑1, który sta­nowi po­łą­cze­nie sań z USS En­ter­prise. Dzięki nim, w ciągu jednej […]

Podgląd: Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ahoj przygodo! Cumujemy!

Ob­ser­wu­jąc sy­tu­acje na dro­gach można dojść do wnio­sku, że naj­trud­niej­szym ele­men­tem jazdy jest par­ko­wa­nie. Rów­nie trudne jest chyba od­po­wied­nie za­cu­mo­wa­nie du­żego statku. Na ra­tu­nek ma­ry­na­rzom ru­szyli na­ukowcy z Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie, któ­rzy opra­co­wali in­no­wa­cyjny elek­tro­niczny sys­tem uła­twia­jący stat­kom cu­mo­wa­nie do na­brzeży. Sys­tem wy­ko­rzy­stuje gło­wice la­se­rowe mon­to­wane w na­brzeżu wy­sy­ła­jące sy­gnał i czuj­niki, które od­bie­rają wiązki od­bite od zbliżającego […]

Podgląd: Najlepsze zdjęcia na świecie

Najlepsze zdjęcia na świecie

Fo­to­gra­fia stała się w tej chwili tak po­wszechna i do­stępna, że mogą i zaj­mują się nią nie­mal wszy­scy. Nie ogra­ni­cza nas ilość kla­tek na kli­szy, ceny apa­ra­tów stały się ni­skie, a ich moż­li­wo­ści co­raz więk­sze. Je­śli do­damy do tego pro­gramy kom­pu­te­rowe po­pra­wia­jące zdję­cia otrzy­mu­jemy gi­gan­tyczną liczbę po­ten­cjal­nych, ge­nial­nych fo­to­gra­fów. Więk­szość z nich uważa, że ich prace są naj­lep­sze na świe­cie. Być […]

Podgląd: W jaki sposób Chiński Pokój podważa sensowność Testu Turinga?

W jaki sposób Chiński Pokój podważa sensowność Testu Turinga?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” W 1950 roku Alan Tu­ring za­pro­po­no­wał test (tzw. Test Tu­ringa), który po­zy­tyw­nie za­li­czony, ofe­ro­wałby ma­szy­nie miano in­te­li­gent­nej. Za­sady te­stu są pro­ste – urzą­dze­nie w roz­mo­wie tek­sto­wej, która od­bywa się za po­śred­nic­twem ter­mi­nala, ma uda­wać czło­wieka. Je­śli na­bie­rze swo­jego roz­mówcę i ten uzna, że jest czło­wie­kiem, ma­szyna może być na­zwana inteligentną. […]

Podgląd: Foto rewolucja na ostro!

Foto rewolucja na ostro!

Naj­pierw była fo­to­gra­fia, która z cza­sem na­brała barw, a jesz­cze póź­niej prze­żyła cy­frową re­wo­lu­cję. Nad­szedł chyba czas na ko­lejny prze­łom. Ko­niec z nie­od­wra­cal­nie nie­ostrymi zdję­ciami! Do tej pory każdy fo­to­graf mu­siał się sta­rać by zdjęce było do­brze ska­dro­wane i ostre. Te­raz musi tylko zna­leźć cie­kawy obiekt i pstry­kać. Ostro­ścią może za­jąć się póź­niej. Wszystko dzięki re­wo­lu­cyj­nemu apa­ra­towi fo­to­gra­ficz­nemu, który ma możliwość […]

Podgląd: Hakowanie uniwersytetu

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sa­nia książki na te­mat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wa­nie sys­temu aka­de­mic­kiego w Pol­sce. Na ar­ty­kuły na li­cen­cji CC-BY-SA cze­kamy do 10 li­sto­pada. W jaki spo­sób in­ter­net wpły­nął na funk­cjo­no­wa­nie pol­skich uczelni? Czy zmie­nił spo­sób, w jaki ko­rzy­stamy z wie­dzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak na­uka 2.0 czy poza populistycznymi […]

Podgląd: Miasto przyszłości – miasto komputer

Miasto przyszłości – miasto komputer

Za­glą­da­li­ście kie­dyś do wnę­trza kom­pu­tera? Też mie­li­ście wra­że­nie, że płyta główna wraz z róż­nymi pod­łą­czo­nymi do nich pod­ze­spo­łami przy­po­mina mia­sto przy­szło­ści? Może wkrótce bę­dzie od­wrot­nie? Może mia­sta — nie tylko wi­zu­al­nie — za­czną przy­po­mi­nać kom­pu­tery? Czy mia­sta mogą funk­cjo­no­wać na ta­kiej sa­mej za­sa­dzie jak kom­pu­tery, w któ­rych sys­tem ope­ra­cyjny za­dba o bez­pie­czeń­stwo miesz­kań­ców, prze­pu­sto­wość ulic czy tem­pe­ra­turę w po­szcze­gól­nych mieszkaniach? […]

Strona 7 z 10 ‹ Pierwszy 4 5 6 7 8 9 10 Ostatni ›