Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘komputer’

Podgląd: Gracz na konwencie

Gracz na konwencie

Po­znań, Lu­blin, War­szawa, Wro­cław. W każ­dym z tych miast re­gu­lar­nie od­by­wają się duże kon­wenty, czyli week­en­dowe zjazdy fa­nów, które ostat­nio w co­raz więk­szym stop­niu na­bie­rają też cha­rak­teru fe­sti­walu – wy­da­rze­nia otwar­tego dla uczest­ni­ków nie­zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem fa­now­skim. Kon­wen­tów w Pol­sce każ­dego roku są dzie­siątki, ale te or­ga­ni­zo­wane w wy­mie­nio­nych miej­sco­wo­ściach na­leżą do naj­więk­szych. W marcu 2012 roku na Pyr­ko­nie go­ściło ponad […]

Podgląd: Jak ze świata zrobić grę

Jak ze świata zrobić grę

Gry­wa­li­za­cja, gry­fi­ka­cja, ga­mi­fi­ka­cja… Po­ru­sza­jąc się po in­ter­ne­cie, co­raz czę­ściej mo­żemy tra­fić na te słowa, bę­dące pró­bami prze­ło­że­nia na ję­zyk pol­ski an­giel­skiego ter­minu ga­mi­fi­ca­tion. O co tu­taj cho­dzi? W naj­więk­szym skró­cie: o to, aby upo­dab­niać świat do gier. Zwo­len­nicy gry­fi­ka­cji wy­od­ręb­niają me­cha­ni­zmy, które za­chę­cają nas do gra­nia, i sta­rają się za­sto­so­wać je w ta­kich dzie­dzi­nach ży­cia, jak na­uka, praca i rozwój […]

Podgląd: Rating PEGI

Rating PEGI

Pan Eu­ro­pean Game In­for­ma­tion, czyli w skró­cie PEGI, to mię­dzy­na­ro­dowy sys­tem kla­sy­fi­ka­cyjny, który ma po­ma­gać ro­dzi­com w świa­do­mym wy­bo­rze gier kom­pu­te­ro­wych dla ich dzieci. W czę­ści kra­jów jego sto­so­wa­nie jest ob­li­ga­to­ryjne, w in­nych pań­stwach po­zo­staje w ge­stii pro­du­cen­tów. Ozna­cze­nia PEGI dzielą gry na ka­te­go­rie wie­kowe: od 3, 7, 12, 16 albo 18 lat. Je­żeli dany ty­tuł za­wiera okre­ślone ele­menty (sceny […]

Podgląd: Magiczne królestwa

Magiczne królestwa

Mi­liony lu­dzi na świe­cie grają w MMORPG – wiel­kie sie­ciowe sy­mu­la­cje fik­cyj­nych świa­tów, któ­rych uczest­nicy kie­rują po­czy­na­niami po­staci zwa­nych awa­ta­rami. Pro­duk­cje ta­kie jak World of War­craft przy­cią­gają nie tylko gra­czy, ale rów­nież pi­sa­rzy science fic­tion, za­in­te­re­so­wa­nych kie­run­kami roz­woju tej formy roz­rywki. W li­sto­pa­dzie 2011 roku w cza­so­pi­śmie „Nowa Fan­ta­styka” uka­zało się opo­wia­da­nie Da­vida Mo­lesa W ma­gicz­nym kró­le­stwie, osnute […]

Podgląd: Poza zaklętym kręgiem

Poza zaklętym kręgiem

Mó­wiąc o grach, na­ukowcy uży­wają cza­sami prze­no­śni za­klę­tego kręgu. Nie za­wsze jest ona jed­nak od­po­wied­nia. Dla­czego? I przede wszyst­kim – co taka me­ta­fora ozna­cza? Jo­han Hu­izinga i Ro­ger Ca­il­lois, dwaj kla­sycy ba­dań nad grami, zwró­cili uwagę, że za­zwy­czaj od­by­wają się one w spe­cjal­nie wy­dzie­lo­nym cza­sie i miej­scu. Od­ręb­ność ta służy do pod­kre­śle­nia nie­co­dzien­nego cha­rak­teru gier, do od­dzie­le­nia ich od zewnętrznej […]

Podgląd: Szczury i ludzie

Szczury i ludzie

Paź­dzier­nik 2002 roku, ka­wia­renka in­ter­ne­towa w po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej me­tro­po­lii Kwang­dzu. Pe­wien męż­czy­zna sie­dzi przed ekra­nem już po­nad osiem­dzie­siąt go­dzin. W końcu umiera z wy­czer­pa­nia. Wia­do­mość o jego śmierci obie­gnie świat. Rok 1954, Ka­nada. Dwaj pra­cow­nicy na­ukowi McGill Uni­ver­sity, Ja­mes Olds i Pe­ter Mil­ner, umiesz­czają elek­trody w róż­nych czę­ściach mó­zgów pięt­na­stu szczu­rów, a na­stęp­nie za­my­kają je ko­lejno w skrzynce Skin­nera – spe­cjal­nej klatce, w któ­rej zwie­rzęta mogą […]

Podgląd: Super dywan

Super dywan

Naj­słyn­niej­szym dy­wa­nem na świe­cie jest chyba ten, na któ­rym la­tał Al­la­dyn. Naj­bar­dziej opie­kuń­czy wła­śnie po­wstaje. Jego wła­ści­ciele na pewno będą czuli się w domu o wiele bez­piecz­niejsi. Pra­cują nad nim na­ukowcy z Uni­ver­sity of Man­che­ster. Su­per­dy­wan wy­ko­nany jest z cien­kich i ela­stycz­nych włó­kien optycz­nych, za­opa­trzo­nych w czuj­niki. Na czym po­lega jego nie­zwy­kłość? Nie bę­dzie on tylko ozdobą sa­lonu. Ni­czym pies może ostrzec […]

Podgląd: Karka, kostka – i magiczny świat!

Karka, kostka – i magiczny świat!

Trudno okre­ślić do­kładną liczbę uczest­ni­ków gier fa­bu­lar­nych w Pol­sce, ale można ją osza­co­wać na kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy. Kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy lu­dzi, któ­rzy spo­ty­kają się w do­mach i na zjaz­dach zwa­nych kon­wen­tami, aby czy­nić nie­co­dzienny uży­tek ze swej wy­obraźni. Czym wła­ści­wie się zaj­mują? W więk­szo­ści gier fa­bu­lar­nych (na­zy­wa­nych cza­sem nar­ra­cyj­nymi, tra­dy­cyj­nymi, pa­pie­ro­wymi lub kla­sycz­nymi, dla od­róż­nie­nia od kom­pu­te­ro­wych gier fabularnych – […]

Podgląd: Spór o gameplay i fabułę

Spór o gameplay i fabułę

Co jest waż­niej­sze w grze kom­pu­te­ro­wej: atrak­cyjna fa­buła czy do­bry ga­me­play? Z pew­no­ścią Pla­ne­scape: Tor­ment nie sta­łoby się ta­kim prze­bo­jem, gdyby nie opo­wia­dana w tej grze hi­sto­ria. Ale prze­cież w Te­tri­sie fa­buły jest nie­wiele, a to jedna z naj­bar­dziej kul­to­wych gier wszech cza­sów. Py­ta­nia o rolę fa­buły i za­sad roz­grywki za­da­wali so­bie rów­nież na­ukowcy ba­da­jący gry wi­deo. Na prze­ło­mie XX i XXI wieku zaznaczyła […]

Nowa era gier

Za­czy­nali od ko­stek do gier plan­szo­wych, dziś – jako je­den z naj­więk­szych ich pro­du­cen­tów na świe­cie – stwo­rzyli DICE +, elek­tro­niczną kostkę, którą można grać na ta­ble­tach, kom­pu­te­rach i te­le­fo­nach. Roz­mowa z Pa­try­kiem Strze­le­wi­czem i Mi­cha­łem Bą­kiem. Skąd po­mysł na pro­duk­cję ko­stek do gier RPG i w jaki spo­sób ewo­lu­ował on w kostkę elek­tro­niczną? Pa­tryk Strze­le­wicz: W tym roku mija już 8 lat […]

Strona 4 z 10 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›