Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘komputer’

Wielki Brat patrzy, czyli gry pod specjalnym nadzorem

Kie­dyś, w cza­sach, które już dziś wy­dają się nie­mal za­mierz­chłe, sprawa była pro­sta. Ku­po­wało się grę, in­sta­lo­wało w do­mo­wym za­ci­szu przy ko­ją­cym szu­mie ”bla­szaka” i można z nią było ro­bić to, na co się tylko miało ochotę. Nie­stety, to już pre­hi­sto­ria od­le­gła ni­czym pi­sa­nie kro­niki ple­mie­nia na ścia­nie ja­skini. Obec­nie wy­dawcy gier wi­deo co­raz moc­niej in­ge­rują w to, co robimy […]

Podgląd: Teatr i nie teatr

Teatr i nie teatr

Do gier fa­bu­lar­nych, o któ­rych pi­sa­li­śmy wcze­śniej, zbli­żony jest inny ro­dzaj roz­grywki: LARP‑y (live ac­tion role-play­­ing ga­mes). Wśród pol­skich na­ukow­ców przy­jął się ter­min za­pro­po­no­wany przez Je­rzego Szeję: te­atralne gry fa­bu­larne. LARP‑y w isto­cie przy­po­mi­nają te­atr. Ina­czej niż w RPG, tu­taj uczest­nicy nie tylko mó­wią, ale też prze­miesz­czają się po prze­strzeni gry. Nie­rzadko rów­nież prze­bie­rają się za od­gry­wane postacie. […]

Podgląd: Gry pokoleniowe

Gry pokoleniowe

„Przed wy­ru­sze­niem w drogę na­leży ze­brać dru­żynę”. Kto z pol­skich gra­czy, któ­rzy do­ra­stali na prze­ło­mie ty­siąc­leci, nie roz­po­zna w tych sło­wach kul­to­wej kwe­stii z Baldur’s Gate II? Kto nie przy­po­mni so­bie głosu Pio­tra Fron­czew­skiego? Ostat­nie lata XX i po­czą­tek XXI wieku były okre­sem po­wsta­wa­nia gier, które dla wielu osób zde­fi­nio­wały ten ro­dzaj roz­rywki. Spójrzmy tylko na ty­tuły z sze­roko ro­zu­mia­nego gatunku […]

Dzisiaj grają wszyscy

Roz­mowa z Paw­łem Błasz­cza­kiem z firmy Te­chland Jak pre­zen­tuje się ry­nek gier w Pol­sce na tle rynku eu­ro­pej­skiego i świa­to­wego? Wiemy, że jest on wart kil­ka­set mi­lio­nów zło­tych, mamy znane firmy (Te­chland, CD Pro­jekt, City In­te­rac­tive). Czy można mó­wić o spe­cy­fice tu­tej­szych pro­duk­tów i od­bior­ców? Ry­nek gier w Pol­sce w po­rów­na­niu do in­nych ryn­ków jest wciąż nie­wielki, ale bar­dzo sil­nie i dy­na­micz­nie ro­śnie. Trudno […]

Podgląd: Gry miejskie

Gry miejskie

Urban Play­gro­und, En­co­un­ter, De­ko­der War­szaw­ski, Ura­tuj świat przed za­gładą ato­mową – to tylko kilka przy­kła­dów gier miej­skich. W ar­ty­kule z 2011 roku Olga No­wa­kow­ska pi­sze, że są to gry, dla któ­rych plan­szą jest mia­sto. To po nim prze­miesz­czają się uczest­nicy, to jego uliczki, za­bytki i opusz­czone za­ka­marki sta­no­wią prze­strzeń roz­grywki. Olga No­wa­kow­ska dzieli gry miej­skie na pa­sjo­nac­kie, edukacyjne […]

Podgląd: Gry czy nie gry?

Gry czy nie gry?

„Evan Chan zo­stał za­mor­do­wany. Klu­czem jest Je­anine”. Te dwa zda­nia z 2001 roku, ukryte w czę­ści po­ste­rów filmu A.I. Sztuczna in­te­li­gen­cja, oka­zały się klu­czowe dla jed­nej z naj­bar­dziej zło­żo­nych form współ­cze­snej roz­rywki. Mowa o zja­wi­sku wła­ści­wie nie­obec­nym w Pol­sce, a zna­nym w świe­cie an­glo­ję­zycz­nym jako al­ter­nate re­ality ga­mes – ARG. Wbrew na­zwie nie jest wcale oczy­wi­ste, że mamy do czy­nie­nia z grami. Nie ma […]

Podgląd: Polscy badacze gier

Polscy badacze gier

Na­ukowcy, któ­rzy zaj­mują się ba­da­niem gier, w kra­jach an­glo­ję­zycz­nych pra­cują czę­sto pod szyl­dem game stu­dies lub game re­se­arch. W Pol­sce na­to­miast pewną po­pu­lar­ność zy­skało słowo „lu­do­lo­gia”. Na­zwy tej uży­wają przed­sta­wi­ciele naj­róż­niej­szych dzie­dzin: psy­cho­lo­go­wie, so­cjo­lo­dzy, li­te­ra­tu­ro­znawcy i wielu in­nych. Gdzie ich zna­leźć, jak za­po­znać się z wy­ni­kami ich pracy? Po pierw­sze, warto ro­zej­rzeć się po stro­nie i fo­rum Pol­skiego To­wa­rzy­stwa Ba­da­nia Gier, […]

Podgląd: Książki-gry

Książki-gry

Czy książka może być grą? Alek­san­dra Mo­chocka za­dała so­bie ta­kie py­ta­nie w ar­ty­kule opu­bli­ko­wa­nym w 2009 roku w pi­śmie „Homo Lu­dens”. Przyj­rzyjmy się dwu przy­kła­dom przy­wo­ła­nym w tym tek­ście. Przy­kład pierw­szy – gry pa­ra­gra­fowe, ta­kie jak Pa­łac o stu bra­mach Carla Fra­bet­tiego. Za­pewne to one jako pierw­sze ko­ja­rzą się nam z ha­słem „książka-gra”, choćby dla­tego, że można w nich wy­grać albo przegrać. […]

Podgląd: Francuski klasyk

Francuski klasyk

Jedną z kla­sycz­nych i wciąż ak­tu­al­nych prac na­uko­wych na te­mat gier jest książka Ro­gera Ca­il­lois Gry i lu­dzie. Czego mo­żemy się z niej do­wie­dzieć? Ca­il­lois zaj­mo­wał się rów­no­cze­śnie grami i za­ba­wami. Wy­róż­nił cztery ich od­miany. Pierw­sza z nich, agon, opiera się na współ­za­wod­nic­twie. W dru­gim ty­pie – alea – klu­czową rolę od­grywa czyn­nik lo­sowy. Dla trze­ciego ro­dzaju, mi­mi­cry, naj­waż­niej­sze jest na­śla­dow­nic­two. I wreszcie […]

Podgląd: Co bada ludolog?

Co bada ludolog?

O czym my­śli­cie, kiedy sły­szy­cie słowo „gra”? Sko­ja­rze­nia wielu z Was idą pew­nie w kie­runku gier kom­pu­te­ro­wych, na przy­kład tych, które zwy­kło się na­zy­wać nie­zro­zu­mia­łymi dla la­ików skró­tami: cRPG, FPS, RTS, MMORPG… W świe­cie an­glo­ję­zycz­nym pod ha­słem lu­do­logy (do­słow­nie ‘na­uka o grach’) czę­sto kryje się wła­śnie ba­da­nie ta­kich form roz­rywki. Jed­nakże część na­ukow­ców za­chod­nich i więk­szość pol­skich ro­zu­mie po­ję­cie ludologii […]

Strona 3 z 10 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›