Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘komin’

Podgląd: Tlenek węgla jak narkotyk

Tlenek węgla jak narkotyk

Czy tle­nek wę­gla może przy­czy­niać się do ….roz­woju miast? Naj­now­sze ba­da­nia na­ukow­ców z Uni­wer­sy­tetu w Tel Awi­wie po­ka­zują, że tak. Tle­nek wę­gla, wy­dzie­la­jący się z nie­spraw­nych in­sta­la­cji grzew­czych, bywa przy­czyną wielu tra­ge­dii. W Pol­sce w tym roku za­bił 122 osoby, 1500 zo­stało za­tru­tych. Na­zy­wany jest „ci­chym za­bójcą”, po­nie­waż jest nie­wy­czu­walny i nie­wi­dzialny, ła­two mie­sza się z po­wie­trzem. Stę­że­nie tlenku wę­gla na po­zio­mie 0,32% danej […]