Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘komiks’

Podgląd: Wirtualna moda

Wirtualna moda

Przed nami syl­we­strowe sza­leń­stwo, ale przed­tem prze­gląd szaf i skle­pów w po­szu­ki­wa­niu mod­nych ciu­chów. Może in­spi­ra­cje znaj­dziemy w wir­tu­al­nym świe­cie? Ze­spół na­ukow­ców z La­val Uni­ver­sity w Ka­na­dzie, pod kie­row­nic­twem dr Mat­thieu Gu­it­tona, za­jął się nieco ba­nal­nym te­ma­tem – jak ubie­rają swoje awa­tary użyt­kow­nicy wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści „Se­cond Life”. Jak wy­ka­zało ba­da­nie awa­tary ko­biece od­sła­niają o wiele wię­cej na­giego ciała niż awa­tary męskie. […]

Podgląd: Naukowcy też czytają komiksy

Naukowcy też czytają komiksy

Któż z nas nie zna ko­mik­so­wych wy­czy­nów dwóch nie­po­ko­na­nych Ga­lów – Aste­rixa i Obe­lixa, au­tor­stwa Renne Go­scin­nego i Al­berta Ude­rzo. Pierw­szy ko­miks o ich przy­go­dach po­wstał w 1959 roku i od tam­tego czasu uka­zały się 34 ko­miksy, 8 fil­mów ani­mo­wa­nych, trzy filmy fa­bu­larne oraz kilka gier kom­pu­te­ro­wych. Dla­czego wspo­mi­namy dziel­nych Ga­lów? Ko­mik­som o Aste­ri­xie i Obe­li­xie przyj­rzeli się bli­żej nie­mieccy na­ukowcy. Zwró­cili uwagę, że […]