Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Klub’

Podgląd: Dlaczego Polska przegrała z Czechami?

Dlaczego Polska przegrała z Czechami?

Po­nie­waż na­sza ka­dra od­pa­dła z tur­nieju Euro 2012 roz­po­częła się dys­ku­sja o tym czego za­bra­kło, kto za­wi­nił i czy trzeba zmie­nić tre­nera. Czy jed­nak ktoś ana­li­zo­wał ja­kiego ko­loru ko­szulki mieli nasi za­wod­nicy i ich prze­ciw­nicy? To może być ważne! Oka­zuje się bo­wiem, że ko­lor ko­szu­lek ma zna­cze­nie w spo­rcie. Ko­szulka lub ko­stium spor­towy w ko­lo­rze czer­wo­nym daje prze­wagę — uwa­żają na­ukowcy z Uniwersytetu […]

Podgląd: Klub, którego nie ma?

Klub, którego nie ma?

Z nie­któ­rymi mi­tami trudno wal­czyć. Po­wta­rzane bez­kry­tycz­nie przez mi­liony osób na ca­łym swie­cie, cy­to­wane w sieci za­czy­nają żyć wła­snym ży­ciem. Tak było mie­dzy in­nymi z „Klu­bem 27”. Sprawa na­brała ta­kich roz­mia­rów, że po­sta­no­wili się tym za­jąć na­ukowcy. Klub 27 lub Fo­re­ver 27 Club to jedna z po­pkul­tu­ro­wych le­gend, we­dług któ­rej znani mu­zycy czę­sto umie­rają w wieku 27 lat. O tym nieformalny […]