Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘Kielce’

Podgląd: Sesja z nami nie była straszna!

Sesja z nami nie była straszna!

Ostat­nimi mia­stami, do któ­rych do­tar­li­śmy tuż przed roz­po­czę­ciem wa­ka­cji były Kielce i Lu­blin. Choć za­równo na Po­li­tech­nice Świę­to­krzy­skiej jak i Lu­bel­skiej trwała już se­sja, to wo­kół na­szego sto­iska cały czas było tłoczno. Jedni od­wie­dzali nas w dro­dze na eg­za­min bądź za­li­cze­nie, inni z nich wra­cali. Sta­ramy się za­wsze za­in­te­re­so­wać pro­jek­tem Part­ner­ski Zwią­zek Na­uki i Po­stępu w atrak­cyjny i za­ska­ku­jący spo­sób, więc nasze […]

Podgląd: Kielce — Powrót po krótkiej przerwie

Kielce — Powrót po krótkiej przerwie

Po krót­kiej prze­rwie de­le­ga­cja PZNiP wzięła na ce­low­nik Kielce, a do­kład­niej Po­li­tech­nikę Świę­to­krzy­ską. 14 czerwca 2011 r. z no­wymi si­łami roz­po­czę­li­śmy wy­da­rze­nie na te­re­nie Po­li­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. Po­dob­nie jak na wcze­śniej­szych wy­jaz­dach nie mu­sie­li­śmy za­chę­cać stu­den­tów do udziału w even­cie od­by­wa­ją­cym się na na­szym sto­isku. Do­bra za­bawa, na­uka, in­for­ma­cji o pro­jek­cie oraz na­grody two­rzą mie­szankę wy­bu­chową, któ­rej nie oprze się […]