Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘john morgan’

Podgląd: Grigorij Perelman – geniusz, który nie chciał miliona dolarów!

Grigorij Perelman – geniusz, który nie chciał miliona dolarów!

Wiem, jak za­rzą­dzać świa­tem, dla­czego więc miał­bym biec za mi­lio­nem? – tłu­ma­czył nie­dawno Gri­go­rij Pe­rel­man w je­dy­nym wy­wia­dzie, który przy­to­czyła „Kom­so­mol­ska Prawda”. Ge­nialny ma­te­ma­tyk w 2010 roku od­rzu­cił na­grodę ame­ry­kań­skiego In­sty­tutu Ma­te­ma­tycz­nego Claya w wy­so­ko­ści mi­liona do­la­rów! Na­groda zo­stała mu przy­znana za udo­wod­nie­nie hi­po­tezy po­sta­wio­nej w 1904 roku przez fran­cu­skiego uczo­nego Hen­riego Po­in­ca­régo, jed­nej z sied­miu za­ga­dek mil­le­nij­nych. Hi­po­teza Poincarégo […]