Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘innowacje’

Podgląd: Browar zasilany… piwem

Browar zasilany… piwem

Tru­nek wa­rzony w bro­wa­rach wraca do łask i zdo­bywa co­raz większ rze­sze sma­ko­szy. Same bro­wary szu­kają na­to­miast po­mocy u na­ukow­ców. Nie cho­dzi jed­nak o samo wa­rze­nie, które po­winno być tra­dy­cyjne, ale roz­wią­za­nia po­ma­ga­jące oszczę­dzać pie­nią­dze i chro­nić śro­do­wi­sko. Jed­nym z ta­kich za­kła­dów jest bro­war na Ala­sce. Tam do pracy przy pro­ce­sie pro­duk­cji piwa wy­ko­rzy­stano… piwo, a do­kład­niej wy­sło­dziny, czyli nie­roz­pusz­czalne skład­niki zacieru […]

Podgląd: Naukowe „miasto duchów”

Naukowe „miasto duchów”

Naj­bar­dziej tech­no­lo­gicz­nie roz­wi­nięte mia­sto po­wsta­nie na zu­peł­nym pust­ko­wiu na po­łu­dnio­wym wscho­dzie stanu Nowy Mek­syk w USA. Prace bu­dow­lane mają za­cząć się już w czerwcu. Firma Pe­ga­sus Glo­bal Hol­dings ogło­siła, że wyda na jego bu­dowę mi­liard do­la­rów. Mia­sto bę­dzie miało ulice, sieć elek­tryczną i wo­do­cią­gową, bu­dynki miesz­kalne z dzia­ła­jącą ka­na­li­za­cją, biura, ko­ściół, szkołę, szpi­tal. Do­słow­nie wszystko, co po­trzebne jest do […]

Podgląd: Naukowiec w twojej lodówce

Naukowiec w twojej lodówce

Kom­pu­ter, ko­mórka, kon­sola do gry czy te­le­wi­zor wy­po­sa­żone w bez­prze­wo­dowy in­ter­net stały się rze­czami na tyle po­wszech­nymi, że już nie szo­kują i nie dzi­wią. Ba­da­cze więc przy­stą­pili do sztur­mo­wa­nia kuchni i za­in­te­re­so­wali się tak ba­nal­nymi sprzę­tami jak lo­dówka czy pralka. In­te­li­gentne domy stają się co­raz bar­dziej po­wszechne. Sta­jemy się co­raz bar­dziej wy­godni i co­raz bar­dziej „sie­ciowi”. Jed­nak nie­które domowe […]