Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘informatyka’

Podgląd: Zbyt mało kobiet w informatyce – dlaczego?

Zbyt mało kobiet w informatyce – dlaczego?

Wy­so­kie za­robki, ela­styczne wa­runki pracy, moż­li­wo­ści po­sze­rza­nia wie­dzy czy atrak­cyjna ścieżka ka­riery — to tylko nie­które z ko­rzy­ści, ja­kie ko­bie­tom za­pew­nia praca w branży in­for­ma­tycz­nej. Po­mimo tego ko­­biet-in­­fo­r­ma­­ty­­ków jest nie­wiele. Za­le­d­wie 10% spe­cja­li­stów branży in­for­ma­tycz­nej to ko­biety. O tym, że praca w dzie­dzi­nie IT się opłaca i gwa­ran­tuje ko­bie­tom dy­na­miczny roz­wój za­wo­dowy prze­ko­ny­wali pre­le­genci kon­fe­ren­cji „In­for­ma­tyka jest ko­bietą!”, zorganizowanej […]

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14

Shot Naukowy — Odcinek 14

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (1÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (1÷4)

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (3÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (3÷4)

Podgląd: Shot Naukowy — Odcinek 14 (4÷4)

Shot Naukowy — Odcinek 14 (4÷4)

Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazu

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Roz­po­zna­wa­nie i prze­twa­rza­nie obrazu

Biokomputer i komputer kwantowy

Do­da­tek do au­dy­cji nr 2 Bio­kom­pu­ter i kom­pu­ter kwantowy

Audycja 2 – Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Prąd pły­nie, prąd nie pły­nie, czyli wszystko o komputerach