Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘homer’

Podgląd: Czy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kłamać?

Czy te oczy mogą kła­mać? Mogą — przy­naj­mniej je­śli cho­dzi o ko­lor. Do tej pory je­dy­nym spo­so­bem by zmie­nić barwę oczu było za­ło­że­nie ko­lo­ro­wych so­cze­wek kon­tak­to­wych. Te­raz jed­nak można to zro­bić trwale i to za­le­d­wie w ciągu kilku se­kund za po­mocą la­sera. Twórcą tej no­wej me­tody jest Gregg Ho­mer, który w la­tach 90. XX w. zre­zy­gno­wał z ka­riery dzia­ła­ją­cego w branży […]