Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘gwiazda’

Podgląd: Wskrzeszanie gwiazd

Wskrzeszanie gwiazd

Po raz ko­lejny fik­cja wy­my­ślona przez sce­na­rzy­stów fil­mo­wych za sprawą na­ukow­ców staje się rze­czy­wi­sto­ścią. Oglą­da­li­ście film Si­mone z Al Pa­cino? Opo­wia­dał on o świa­to­wej ka­rie­rze wir­tu­al­nej, do­sko­na­łej gwiazdy. Te­raz oka­zuje się, że aby wy­stą­pić na kon­cer­cie, nie jest po­trzebna obec­ność gwiazdy. Po­zwa­lają na to ho­lo­gramy – wir­tu­alne ob­razy po­staci. W taki spo­sób na sce­nie w Kra­ko­wie w li­sto­pa­dzie zeszłego […]

Audycja 41 – E.T dzwoni do domu, czyli o poszukiwaniu obcych cywilizacji

Co to jest ży­cie? Po co nam ko­smici? Jak ich szu­kać i gdzie się spo­dzie­wamy ich znaleźć?

Podobno i studenci budują satelity

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Po­dobno i stu­denci bu­dują satelity

Kiedy i skąd polskie satelity polecą w kosmos?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Kiedy i skąd pol­skie sa­te­lity po­lecą w kosmos? 

Czym różnią się sondy kosmiczne od sztucznych satelitów?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 Czym róż­nią się sondy ko­smiczne od sztucz­nych satelitów?

W jakie miejsce kosmosu umiemy wysłać sondę?

Do­da­tek do au­dy­cji 38 W ja­kie miej­sce ko­smosu umiemy wy­słać sondę?

Co to jest sonda kosmiczna?

Do­da­tek do au­dy­cji 37 Co to jest sonda kosmiczna? 

Gdzie i kiedy najlepiej amatorsko obserwować gwiazdy?

Do­da­tek do Au­dy­cji 36 Gdzie i kiedy naj­le­piej ama­tor­sko ob­ser­wo­wać gwiazdy?