Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘gra’

Podgląd: Skrót na dziś: PTBG

Skrót na dziś: PTBG

PTBG to skrót (ści­ślej: skró­to­wiec) ozna­cza­jący Pol­skie To­wa­rzy­stwo Ba­da­nia Gier. Dla­czego jego dzia­łal­ność może być cie­kawa dla osób, które in­te­re­sują się grami? Po pierw­sze, PTBG ma wła­sne fo­rum in­ter­ne­towe, na któ­rym znaj­dują się w tej chwili po­nad trzy ty­siące wpi­sów. Część z nich to dys­ku­sje na­ukowe, a część – cie­ka­wostki. Tu­taj na przy­kład kilka lat temu człon­ko­wie to­wa­rzy­stwa wymieniali […]

Podgląd: Po co gry dorosłemu?

Po co gry dorosłemu?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” W marcu 2009 roku ser­wis TED Talks za­mie­ścił wy­stą­pie­nie Stu­arta Browna Play is more than fun („Za­bawa to nie tylko roz­rywka”). Ame­ry­kań­ski psy­cho­log po­rów­nał okładkę „New York Ti­mes” z 17 lu­tego 2008 roku oraz XV-wieczne przed­sta­wie­nie gier i za­baw na po­dwó­rzu, po­ka­zu­jąc pod­sta­wową róż­nicę mię­dzy nimi: na okładce „NYT” nie […]

Podgląd: Czy gry komputerowe wzbudzają agresję?

Czy gry komputerowe wzbudzają agresję?

Od­po­wiedź na py­ta­nie z „Banku dziw­nych py­tań” Nie­wiele czasu mi­nęło od ma­sa­kry, która miała miej­sce w De­nver pod­czas filmu Mroczny Ry­cerz po­wstaje. W tym kon­tek­ście na nowo ak­tu­alny staje się pro­blem strze­la­nin, któ­rych spraw­cami byli lu­dzie gra­jący w tzw. bru­talne gry kom­pu­te­rowe. Czy gdyby nie one, unik­nięto by owych tra­ge­dii? Pra­wie na pewno nie. Dla czło­wieka, który jest […]

Bawiąc nie tyle uczy, co rehabilituje

Moż­liwe, że dzięki stu­den­tom Wy­działu Elek­tro­niki, Te­le­ko­mu­ni­ka­cji i In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Gdań­skiej re­ha­bi­li­ta­cja dzieci z po­ra­że­niem mó­zgo­wym bę­dzie te­raz prze­bie­gać nie tylko szyb­ciej, ale także przy­jem­niej dla ma­łych pa­cjen­tów. A wszystko to dzięki Ima­gine Cup. Ima­gine Cup to kon­kurs dla stu­den­tów or­ga­ni­zo­wany od roku 2003 przez tech­no­lo­gicz­nego ko­losa Mi­cro­soft. Co roku jego te­mat za­czyna się nie­mal jak słynny prze­bój Johna […]

Podgląd: W piłce potrzebne jest sokole oko

W piłce potrzebne jest sokole oko

Nikt nie lubi, kiedy mecz zo­sta­nie wy­grany na pod­sta­wie kon­tro­wer­syj­nych de­cy­zji sę­dziego. Był czy nie był spa­lony? Wkrótce na bo­iska wkro­czy oprócz pił­ka­rzy także tech­no­lo­gia. Pił­ka­rze ko­pać będą piłkę z za­in­sta­lo­wa­nymi w niej czuj­ni­kami, a ka­mery po­mogą usta­lić, czy był gol. Na tym opiera się sys­tem Hawk-Eye (So­kole Oko). Zo­stał on opra­co­wany juz w 2001 roku przez bry­tyj­skich inżynierów, […]

Redefinicje gatunku fantasy w grach cyfrowych

Pro­wa­dzone przez Ma­rię B. Garda ba­da­nia nad ga­tun­ko­wo­ścią w grach cy­fro­wych są w Pol­sce no­wo­ścią, a i w skali świa­to­wej po­wstało do­tąd nie­wiele prac w tym za­kre­sie. Me­dio­znaw­czyni z Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego za­mie­rza prze­ana­li­zo­wać plat­formy me­dialne i ty­tuły z ca­łego świata. Wy­ko­rzy­sta do tego przy­rządy na­ukowe w po­staci… kon­soli do gier. Maja Bier­nacka: Pro­wa­dzi Pani ba­da­nia do­ty­czące ga­tunku fan­tasy w grach cy­fro­wych. Skąd po­trzeba re­de­fi­ni­cji? Ma­ria B. […]

Podgląd: Świńska gra

Świńska gra

Na­wet świ­nie mogą przy­jem­nie spę­dzać czas, gra­jąc w stwo­rzoną dla nich in­te­rak­tywną grę. Żeby w nią po­grać z przy­jem­no­ścią, po­trzebni się dwaj gra­cze – praw­dziwa świ­nia i czło­wiek. Gra na­zywa się „Pig Chase” (Wy­ścig świń) i po­wstała głów­nie jako od­po­wiedź na pewną unijną dy­rek­tywę. W myśl Dy­rek­tywy 2001/​93/​WE Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, ho­dowcy trzody chlew­nej mu­szą za­pew­nić wszyst­kim ka­te­go­riom świń stały dostęp […]

Podgląd: C8 H11 N czyli miłość

C8 H11 N czyli miłość

Czy to jest mi­łość, czy to jest ko­cha­nie..? Po­rywy to serca, czy zwy­kła che­mia? Czy da się ją ja­koś ra­cjo­nal­nie wy­tłu­ma­czyć? Czy rze­czy­wi­ście tra­cimy głowę, gdy je­ste­śmy za­ko­chani? Cza­sami sły­szymy o za­ko­cha­niu się od pierw­szego wej­rze­nia. Na­ukowcy twier­dzą jed­nak, że jest to nie­moż­liwe. Po­wstał na­wet wzór na mi­łość. Opra­co­wał go Ger­hard Crom­bach, nie­miecki uczony. Mi­łość to […]

Podgląd: Kopia równie dobra jak oryginalny Stradivarius?

Kopia równie dobra jak oryginalny Stradivarius?

Ory­gi­nalne skrzypce Stra­di­va­riusa kosz­tują te­raz for­tunę. W czerwcu skrzypce Stra­di­va­riusa na­zwane Lady Blunt na­le­żące nie­gdyś do Anny Blunt, wnuczki Geo­r­ge’a By­rona, sprze­dano za re­kor­dową sumę 9.800.000 mln fun­tów (około 16.000.000 do­la­rów). Czy wkrótce każdy skrzy­pek bę­dzie mógł so­bie po­zwo­lić na stra­di­va­riusa? To moż­liwe. Na­ukowcy wy­ko­nali bo­wiem do­kładną re­plikę le­gen­dar­nych skrzy­piec z 1704 roku. Nie tylko wy­glą­dają jak ory­gi­nał, ale […]

Gra w klasy, klasa z gier

Dawno temu, w cza­sach krzemu łu­pa­nego i pik­seli wiel­ko­ści śred­nich roz­mia­rów bu­dyn­ków, mało kto w Pol­sce wie­rzył w to, że kie­dyś sta­niemy się jed­nym z bar­dziej ak­tyw­nych na świa­to­wym rynku pro­du­cen­tów gier kom­pu­te­ro­wych. A jed­nak. I od kiedy znaki pi­sane przez ro­dzi­mych pro­gra­mi­stów cia­łem wiedź­mina Ge­ralta oraz in­nych bo­ha­te­rów pol­skich hi­tów się stają, do­cze­ka­li­śmy się też od­po­wie­dzi na ten trend ze strony […]

Strona 4 z 5 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 Ostatni ›