Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘głos’

Podgląd: Wyłączyć ciszę, usłyszeć siebie — bezcenne!

Wyłączyć ciszę, usłyszeć siebie — bezcenne!

Sły­sząc ota­cza­jący nas świat… Na co dzień nie za­wsze to do­ce­niamy. Wy­rwać się ze świata ci­szy może być nie­zwy­kłym prze­ży­ciem… Nie­do­słuch do­tyka co­raz wię­cej osób i to co­raz wię­cej młod­szych osób. Na ca­łym świe­cie jest już pra­wie 40.000.000 użyt­kow­ni­ków apa­ra­tów słu­cho­wych. Na szczę­ście apa­raty są co­raz bar­dziej no­wo­cze­sne. Są nie­wiel­kie, wy­godne w no­sze­niu i pra­wie nie­wi­doczne. Jed­nym sło­wem – nie […]

Audycja 20 – Transmisja na żywo, czyli jak działa radio?

Co to są fale ra­diowe? Jak to się dzieje, że prze­no­szą głos pre­zen­tera z roz­gło­śni do na­szego domu? Jak bę­dzie roz­wi­jać się radio?

Podgląd: Telewizja studentów

Telewizja studentów

Strona 2 z 2 ‹ Pierwszy 1 2