Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘foton’

Podgląd: Najgorętsze miejsce na Ziemi

Najgorętsze miejsce na Ziemi

O tym, jaka jest naj­niż­sza moż­liwa tem­pe­ra­tura, wiemy chyba wszy­scy: jest nią tzw. Zero Ab­so­lutne, które od­po­wiada tem­pe­ra­ru­rze ‑273,15 stopni Cel­sju­sza. Jaka jest na­to­miast gra­nica po prze­ciw­nej stro­nie? Jaką „naj­go­ręt­szą” tem­pe­ra­turę udało się osią­gnąć? To 4 bi­liony stopni Cel­sju­sza. Dla po­rów­na­nia ją­dro na­szego Słońca jest roz­grzane je­dy­nie do 15 mi­lio­nów stopni Cel­sju­sza. Tem­pe­ra­tura taka zo­stała osią­gnięta nie […]

Audycja 47 — Pokaż mi swoje wnętrze, czyli o MRI i PET

W jaki spo­sób zja­wi­ska fi­zyczne po­zwa­lają nam ba­dać wnę­trze ludz­kiego ciała? Czy re­zo­nans ma­gne­tyczny na­prawdę robi się przy uży­ciu ma­gne­sów? Po co prze­pusz­czamy fo­tony przez na­sze ciało