Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘fotografia’

Podgląd: Najlepsze zdjęcia na świecie

Najlepsze zdjęcia na świecie

Fo­to­gra­fia stała się w tej chwili tak po­wszechna i do­stępna, że mogą i zaj­mują się nią nie­mal wszy­scy. Nie ogra­ni­cza nas ilość kla­tek na kli­szy, ceny apa­ra­tów stały się ni­skie, a ich moż­li­wo­ści co­raz więk­sze. Je­śli do­damy do tego pro­gramy kom­pu­te­rowe po­pra­wia­jące zdję­cia otrzy­mu­jemy gi­gan­tyczną liczbę po­ten­cjal­nych, ge­nial­nych fo­to­gra­fów. Więk­szość z nich uważa, że ich prace są naj­lep­sze na świe­cie. Być […]

Podgląd: Foto rewolucja na ostro!

Foto rewolucja na ostro!

Naj­pierw była fo­to­gra­fia, która z cza­sem na­brała barw, a jesz­cze póź­niej prze­żyła cy­frową re­wo­lu­cję. Nad­szedł chyba czas na ko­lejny prze­łom. Ko­niec z nie­od­wra­cal­nie nie­ostrymi zdję­ciami! Do tej pory każdy fo­to­graf mu­siał się sta­rać by zdjęce było do­brze ska­dro­wane i ostre. Te­raz musi tylko zna­leźć cie­kawy obiekt i pstry­kać. Ostro­ścią może za­jąć się póź­niej. Wszystko dzięki re­wo­lu­cyj­nemu apa­ra­towi fo­to­gra­ficz­nemu, który ma możliwość […]