Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘FameLab’

Podgląd: FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

Je­żeli po­tra­fisz w ciągu trzech mi­nut w spo­sób przy­stępny i atrak­cyjny opo­wie­dzieć o swo­ich ba­da­niach na­uko­wych, aby „nie­nau­kowa” pu­blicz­ność i jury nie zie­wali z nu­dów, to ten kon­kurs jest dla Cie­bie. Ru­sza ko­lejna edy­cja kon­kursu Fa­me­Lab. Zgło­sze­nia można nad­sy­łać do końca stycz­nia 2013. Fa­me­Lab zo­stał stwo­rzony w 2005 r. w Wiel­kiej Bry­ta­nii przez or­ga­ni­za­to­rów Chel­ten­ham Science Fe­sti­val. Dwa lata póź­niej do pro­jektu do­łą­czył Bri­tish Co­un­cil, szerząc […]

FameLab — popularyzacja nauki

Che­miczne re­ak­cje, pi­sane trzy­na­sto­zgło­skow­cem? Wy­pro­wa­dze­nia wzo­rów w ryt­mie samby? Ope­rowa aria o ko­mór­kach ma­cie­rzy­stych? Wszystko jest moż­liwe. Zwłasz­cza w Fa­me­Lab. To od­po­wied­nik zna­nego pol­skim te­le­wi­dzom pro­gramu „Idol”. Róż­nica po­lega na tym, że Fa­me­Lab nie jest for­ma­tem te­le­wi­zyj­nym, a udział w nim biorą nie mu­zycy, ale mło­dzi na­ukowcy — pa­sjo­naci, ma­rzą­cych o wyj­ściu z cze­lu­ści la­bo­ra­to­rium i opo­wie­dze­niu sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści, dla­czego to co ro­bią jest fascynujące. […]