Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘F1’

Podgląd: O oponie, która zmienną jest

O oponie, która zmienną jest

Do tej pory tylko kie­rowcy F1 mo­gli zmie­niać opony w za­leż­no­ści od po­gody. Te­raz kom­fortu jazdy na od­po­wie­nim do wa­run­ków ogu­mie­niu bę­dzie mógł do­świad­czyć każdy… No, może nie „te­raz” i nie „każdy”. Na­ukowcy z Po­li­tech­niki w Lip­sku chyba za­fun­do­wali nam praw­dziwą re­wo­lu­cję w mo­to­ry­za­cji. Wy­my­ślili in­te­li­gentne opony, które same do­pa­sują się do tem­pe­ra­tury, wa­run­ków po­go­do­wych i ro­dzaju na­wierzchni. W przy­szło­ści kierowca […]

Podgląd: Siatka na torze F1

Siatka na torze F1

Li­czy­li­ście kie­dyś ile mie­sięcz­nie przy­no­si­cie do domu fo­lio­wych sia­tek z za­ku­pami? Choć „by­cie eko” jest modne, to torby wie­lo­krot­nego użytku ja­koś nie przy­jęły się ma­sowo. Być może ni­komu juz nie­po­trzebne siatki przy­da­dzą się Ro­ber­towi Ku­bicy, bądź jego na­śla­dow­com! Fo­liowe torby, które albo za­le­gają gdzieś w kuchni w spe­cjal­nych po­jem­ni­kach, bądź po wy­ła­do­wa­niu za­ku­pów tra­fiają do ko­sza mogą służyć […]